ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Фiнансова звiтнiсть Річна фінансова звітність та аудиторський висновок 2011 р.

Приватна аудиторська фірма

„АУДИТ-ПРОФІ”

м.Дніпропетровськ, вул.Качалова, буд 1

поточний рахунок №2600730036801 в АБ”Кредит-Дніпро”, МФО 305749

свідоцтво про внесення в Реєстр суб' єктів аудиторської діяльності № 00080,

видане на основі рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001р.№98


 Вих. № 1зв/02 від 22.03.2012 р.


Аудиторський висновок  (Звіт незалежного аудитора) 

 

КЕРІВНИЦТВУ ТА УЧАСНИКАМ ТОВ «СПРЕД»  

Аудиторський висновок  (звіт незалежного аудитора)

щодо  фінансової звітності за рік,

що закінчився 31 грудня 2011 року

 

    Згідно з договором № 02 від 23.03.2011 р, ми отримали завдання провести аудит  достовірності, повноти  та відповідності діючого Законодавства України консолідованої  фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Спред» (Код ЄДРПОУ 35165786), в подальшому „Товариство ”, складеною за наслідками його господарської діяльності за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р., а саме балансу  станом на 31 грудня 2011року, звіту про фінансові результати   за 2011 рік, звіту про рух грошових коштів    за 2011 рік, звіту про власний капітал  за 2011 рік,  Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

     Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї  консолідованої фінансової звітності у відповідно до Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в України» і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


Відповідальність аудитора за консолідовану фінансову звітність

     Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних  етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

      Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкритті у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

      Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання консолідованої  фінансової звітності товариством, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно позитивної думки. 


Підстава для висловлення умовно - позитивної думки


      Товариство в періоді, що перевіряється, не вела облік відстрочених податкових активів, та відстрочених податкових зобов’язань в порушенні Стандарту бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток". Через характер облікових записів Товариства ми не змогли підтвердити суми відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. Відповідно ми не могли визначити коригування, що могли б бути потрібними, як би ми могли в змозі визначити суми відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань.

Аудитор не мав змоги підтвердити дебіторську заборгованість Товариства у сумі 5 016,2 тис.грн.


Умовно-позитивна думка


    На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться  у параграфі «Підстава для висловлення умовно - позитивної думки»  фінансова звітність  відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Спред» станом  на 31 грудня 2011року, а також результат його діяльності  та рух грошових коштів  за 2011 рік, відповідно до діючих в Україні Національних положень (стандартів)  бухгалтерського обліку.


Висновок щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів


  Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р.№ 1528 «Про затвердження положення  щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються  до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку».


 На думку аудитора:

        Інформація про необоротні та оборотні активи в цілому розкрита у консолідованій фінансовій звітності Товариства і у всіх суттєвих аспектах відповідає діючим в Україні Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку з урахуванням обставин,що Товариство в періоді, що перевіряється, не вело облік відстрочених податкових активів, та відстрочених податкових зобов’язань в порушенні Стандарту бухгалтерського обліку 17 „Податок на прибуток". Через характер облікових записів Товариства ми не змогли підтвердити суми відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. Відповідно ми не могли визначити коригування, що могли б бути потрібними, як би ми могли в змозі визначити суми відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. Аудитор не мав змоги підтвердити дебіторську заборгованість Товариства у сумі 5 016,2 тис.грн.»


Інформація щодо зобов'язань Товариства в цілому реально відображена у консолідованої фінансовій звітності відповідно до діючих в Україні Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Інформація про власний капітал розкрита у консолідованой фінансовій звітності Товариства та в цілому відповідає діючим в Україні Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку

Статутний капітал діючим в Україні Товариства сплачений в повному розмірі у встановлені законодавством України терміни.

Розкриття інформації стосовно забезпечення випуску цінних паперів відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск цінних паперів.

Розкриття інформації стосовно відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відсутнє, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало господарських операцій по іпотечних облігаціях.

Інформація щодо обсягу чистого прибутку в цілому розкрита в фінансової звітності відповідно до діючих в Україні Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами станом на звітну дату Товариство не має.

Аудитор підтверджує, що вартість чистих активів Товариства на звітну дату 31.12.2011 р., відповідає положенням статті 155 Цивільного кодексу України     від 16.01.2003р. № 435- IV.

 Стосовно інформації щодо подій, які відбулися впродовж звітного року та можуть вплинути на фінансово – господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" слід зазначити:

Змін,які б вплинули на фінансово-господарський стан в 2011р.не було, крім зміни учасників товариства

 

Основні відомості про аудитора

Аудитор Гавшина С. І. (сертифікат аудитора серії А № 006394, виданий рішенням Аудиторської палати № 189/2 від 24.04.2008р ., термін дії до 24.04.2013р. ), яка є директором Приватної аудиторської фірми «Аудит-профі», що здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0080, виданого рішенням Аудиторської Палати України від 26 січня 2001 р. № 98, термін дії якого продовжений рішенням Аудиторської палати від 23.12.2010р. реєстраційний № 224/3 до 23.12.2015р., та свідоцтва ДКЦПФР серія АБ № 001251 про внесення в реєстр аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів від 25.01.2011 р. (термін дії до 23.12.2015 р.). 


Аудиторський висновок складено на 11 (одинадцяти) аркушах у 3-х примірниках.

  

Додаток 2 -" Звіт про фінансові результати" за 2011 рік – 1 аркуш;

Додаток 3 – "Звіт про рух грошових коштів" за 2011 рік – 1 аркуш;

Додаток 4 – "Звіт про власний капітал" за 2011 рік1 аркуш;

Додаток 5 –"Примітки до річної фінансової звітності" за 2011 рік4 аркуша.


Директор ПАФ”Аудит-профі”,

Аудитор України Гавшина С.І.


м. Дніпропетровськ 22 березня 2012 року

49064 вул. Качалова, буд 1

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020