ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Фiнансова звiтнiсть Річна фінансова звітність та аудиторський висновок 2012 р.

Приватна аудиторська фірма

„АУДИТ-ПРОФІ”

м.Дніпропетровськ, вул.Качалова, буд 1

поточний рахунок №2600730036801 в АБ”Кредит-Дніпро”, МФО 305749

свідоцтво про внесення в Реєстр суб' єктів аудиторської діяльності № 00080,

видане на основі рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001р.№98

Вих. № 1зв/02 від 28.03.2013 р.


Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю

«Спред» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року

 

КЕРІВНИЦТВУ ТА УЧАСНИКАМ

ТОВ «Спред»

Іншим користувачам фінансової звітності

Звіт щодо фінансової звітності

Згідно з договором № 02 від 21.03.2011 р., мною, аудитором, аудитора Кузнецової О.В. , (сертифікат аудитора серії А № 005034, виданий рішенням Аудиторської палати № 105 від 26.12.01 р., який продовжено до 26.12. 2015 р.) на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0080, виданого згідно з Рішенням Аудиторської палати України від «26» січня 2001 року № 98 та продовженого до 23 грудня 2015 року рішенням АПУ від 23 грудня 2010 року № 224/3 та свідоцтва ДКЦПФР серія АБ № 001251 про внесення в реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів від 25.01.2011 р. термін дії до 23.12.2015 р.,проведено аудит достовірності, повноти та відповідності діючого Законодавства України річної звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Спред» ( далі по тексту - „Товариства») складених за наслідками його діяльності за період з 01.01.2012 року. по 31.12.2012 року, а саме балансу станом на 31 грудня 2012року., звіту про фінансові результати за 2012 рік, звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, звіт про власний капітал за 2012 рік, та примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік за формою №5.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї  фінансової звітності у відповідно до Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в України» і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора за фінансову звітність

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних  етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкритті у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності Фондом, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення думки.

Підстава для висловлення умовно - позитивної думки

Ми не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо дебіторської заборгованісті Товариства за товари, роботи, послуги у сумі 5019 тис.грн. та по виданим авансам у сумі 5 тис. грн.. на 31 грудня 2012 р., оскільки нам не був наданий доступ до фінансової інформації.

Умовно-позитивна думка.

На нашу думку , за винятком впливу питаннь, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Спред» на 31 грудня 2012року, а також результат його діяльності за 2012 рік та рух грошових коштів, за рік що закінчився на 31 грудня 2012 року, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Висновок ( Звіт ) щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

 

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2007 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку».

Питання, що повинні бути розкриті в окремому параграфі аудиторського висновку на вимогу ДКЦПФР

 • розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності

З урахуванням застережень, про які йдеться у попередніх параграфах,на нашу думку , інформація за видами активів станом на 31 грудня 2012р., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

 • розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності

Hа нашу думку, інформація про зобов’язання станом на 31 грудня 2012р., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
 • розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та/або Міжнародних стандартів фінансової звітності

З урахуванням застережень, про які йдеться у попередніх параграфах,на нашу думку, інформація про власний капітал станом на 31 грудня 2012р., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

 • відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

Чисті активи Компанії визначаються шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку. Визначення вартості чистих активів здійснювалось відповідно розрахунку за даними бухгалтерської звітності форма №1 „Баланс” з урахуванням Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів.

Таким чином, чисті активи Компанії станом на 31 грудня 2012 р. склали 7789 тис. грн., що перевищує внесений засновниками статутний капітал у розмірі 7020 тис. грн.

 • сплати акціонерним товариством та товариством з обмеженою відповідальністю статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни (сплачено повністю чи частково). У разі, якщо статутний фонд (капітал) сплачено не у повному обсязі, зазначається розмір сплаченої та несплаченої частини статутного фонду (капіталу)

Станом на 31.12.2012 р розмір статутного капіталу Компанії становив становив 7020  тис.грн.

Статутний капітал Компанії станом на 31 грудня 2012 р. сформовано своєчасно і в повному обсязі.

 • забезпечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення за цінними паперами) (у разі наявності)

   В 2012р Компанія цінних паперів не випускала.

 • відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації”

   Іпотечні облігації в 2012р. в Компанії відсутні

 • розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

З урахуванням застережень, про які йдеться у попередніх параграфах,на нашу думку, інформація про чистий прибуток станом на 31 грудня 2012р., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень ( стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

 • стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами (вид та розмір зобов'язань за цінними паперами, своєчасність та повнота виконання зобов'язань за цінними паперами відповідно до проспекту емісії

   Зобов'язання по борговим та іпотечним цінним паперам в Компанії в 2012р. відсутні

 • розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Події згідно статті 41 Закону України 3480-IV від 23.02.2007р. "Про цінні папери та фондовий ринок" в Товаристві не відбувались.

Аудиторський висновок складено на 12 (Дванадцяти) аркушах у 3-х примірниках.

 

Додаток 1 –"Баланс" на 31 грудня 2012 рік. – 1 аркуш;

Додаток 2 -" Звіт про фінансові результати" за 2012рік. – 1 аркуш;

Додаток 3 – "Звіт про рух грошових коштів" за 2012 рік – 1 аркуш;

Додаток 4 – "Звіт про власний капітал" за 2012 рік – 1 аркуша;

Додаток 5 –"Примітки до річної фінансової звітності" за 2012 рік – 4 аркуша.


Директор ПАФ”Аудит-профі”,

Аудитор України Кузнецова О.В.м. Дніпропетровськ 28 березня 2013 року

вул. Качалова, буд 1

сертифікат аудитора серії А № 005034, від 26.12.01 р.,

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм № 0080,

видане рішенням Аудиторської палати від 26.01.2001 р

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020