ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Фiнансова звiтнiсть Річна фінансова звітність та аудиторський висновок 2013 р.

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «СПРЕД» за фінансовий рік, що закінчився 31.12.2013 р.


Адресат: власники цінних паперів, керівництво емітента, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про аудиторську компанію:

           Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровська аудиторська група».

Аудиторська компанія здійснює діяльність в галузі аудиту на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3636, виданого згідно рішення Аудиторської палати України № 153/3 від 29 вересня 2005 року. Відповідно до рішення Аудиторської палати України № 219/3 від 14 липня 2010 року термін чинності Свідоцтва продовжено до 14 липня 2015 року.

Аудиторська компанія внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів відповідно до рішення Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний номер Свідоцтва: 73, серія та номер Свідоцтва: П 000073, строк дії Свідоцтва: з 02.04.2013 до 14.07.2015.

Аудиторська компанія включена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 28 січня 2014 року №236. Реєстраційний номер Свідоцтва 0095, строк дії з 28 січня 2014 року по 14 липня 2015 року.

Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46.

Телефон: +38 056 788 30 87.

Основні відомості про товариство:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД»

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 35165786.

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, буд. 11, к.3.

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД», у складі що додається, а саме: балансу на 31.12.2013р. та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора:

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення модифікованої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

Звертаємо увагу, що попередня фінансова звітність товариства складена вперше за міжнародними стандартами фінансової звітності з урахуванням положень МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності». Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності встановлені вимоги щодо інформації, яка розкривається у фінансовій звітності. Так, зокрема, розкриттю підлягає політики управління фінансовими ризиками, статті фінансової звітності, інша інформація. Дані щодо нерозкритої інформації можуть вплинути на рішення обізнаних користувачів фінансової звітності. Таке розкриття планується товариством при наданні першої фінансової звітності за 2014 рік. Якщо відповідна інформація була б розкрита, фінансова звітність була б більш зрозумілою для користувачів.

У звіті про фінансовий стан товариство обліковує фінансові інвестиції за моделлю собівартості. На вимогу МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» такі фінансові інвестиції у звітності відображаються за справедливою вартістю. Товариством не здійснена оцінка за справедливою вартістю, та у звіті про фінансовий стан такі інвестиції відображені за собівартістю без врахування можливих змін вартості фінансових інвестицій.

Всупереч вимогам МСБО 12 «Податки на прибуток» товариством не визнаються і не оцінюються на звітну дату відстрочені податкові зобов’язання і відстрочені податкові активи.

Вплив наведених питань на фінансову звітність може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Тому ми не змогли підтвердити пов’язану з цим питанням частину активів, зобов’язань та фінансового результату товариства, які могли б корегуватись. При цьому вважаємо, що управлінський персонал товариства відповідно використовує припущення про безперервність діяльності.

Висловлення думки:

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», попередня фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД» станом на 31.12.2013 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2014 року.

Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання:

Звертаємо увагу на існування ризиків подальшого функціонування товариства. Такі ризики обумовлені зовнішніми чинниками. Ризики пов’язані: з загальною економічною ситуацією в світі та Україні; політичною ситуацією в державі Україна; можливим зміненням законодавства у сферах регулювання діяльності компанії та оподаткування, інше. При цьому вважаємо, що управлінський персонал товариства відповідно використовує припущення про безперервність діяльності. Звертаємо увагу на ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки звіту про фінансовий стан (баланс) 01.01.2013р. та попередню фінансову звітність за 2013 рік під час складання першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2014 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності, склад якої передбачено МСФЗ, може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цих питань.

Попередню фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД» може бути не прийнятною для інших цілей.

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів:

Вимоги щодо розкриття наведеної нижче інформації наведені в «Положенні щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого відповідним рішенням Комісії №1528 від 19.12.2006р.

1. Інформація за видами активів розкрита не в повному обсязі щодо вимог МСФЗ.

2. Інформація про зобов’язання розкрита вцілому відповідно до МСФЗ.

3. Інформація про власний капітал розкрита вцілому відповідно до МСФЗ.

4. Вартість чистих активів товариства відповідає вимогам законодавства, а саме: частини 4 статті 144 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV.

5. Статутний капітал товариства сплачений в повному обсязі у встановлені законодавством терміни.

6. Для товариства, як професійного учасника фондового ринку, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку визначені вимоги щодо ліквідності. Вважаємо достовірними твердження управлінського персоналу про дотримання цих вимог ліквідності.

7. Розкриття інформації щодо фінансового результату у звітному періоді здійснено вцілому відповідно до МСФЗ.

8. На звітну дату товариство не обліковує зобов'язання за борговими цінними паперами та іпотечними цінними паперами.

9. Ми не висловлюємо думку стосовно іншої допоміжної інформації, розкриття якої передбачено пунктом 2 Розділу ІІ «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затверджене рішенням №1528 від 19.12.2006р. Товариство не відповідає критеріям, відповідно до яких на нього б розповсюджувалось розкриття відповідної інформації.


Директор

ТОВ «ДніпровськА АУДИТОРСЬКА ГРУПА»

М.М. Скрябін

сертифікат аудитора серії А № 005422

49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46

Дата висновку (звіту) аудитора: 24 квітня 2014р.

 

Скачать документы:

Заключение СПРЕД ТОВ финотчетность за 2013 год

ПРИМІТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПРЕД"ЗА 2013 РІК

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020