ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Фiнансова звiтнiсть Річна фінансова звітність та аудиторський висновок 2014 р.

Аудиторський висновок 2014 р.

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «СПРЕД» станом на 31.12.2014 р.

 

Адресат:

  • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
  • власники та керівництво ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД»
Основні відомості про аудиторську компанію:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровська аудиторська група».

Аудиторська компанія здійснює діяльність в галузі аудиту на підставі Свідоцтва Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3636, виданого згідно рішення Аудиторської палати України № 153/3 від 29 вересня 2005 року. Відповідно до рішення Аудиторської палати України № 219/3 від 14 липня 2010 року термін чинності Свідоцтва продовжено до 14 липня 2015 року.

Місцезнаходження: 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46.

Телефон: +38 056 788 30 87.

Основні відомості про юридичну особу:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД».

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 35165786.

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, буд. 11, к.3.

 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД», у складі що додається, а саме: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2014р., та відповідних звітів про фінансові результати (сукупний дохід), рух грошових коштів, власний капітал за період, який закінчився цією датою, а також зі стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток, (надалі разом – річна фінансова звітність).

Фінансова інформація складається з повного пакета фінансової звітності загального призначення, складеної управлінським персоналом відповідно до концептуальної основи фінансової звітності призначеної для досягнення відповідності вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі разом - МСФЗ).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи загального призначення та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудиторів:

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

У звіті про фінансовий стан товариство обліковує фінансові інвестиції за моделлю собівартості. На вимогу МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» такі фінансові інвестиції у звітності відображаються за справедливою вартістю. Товариством не здійснена оцінка за справедливою вартістю, та у звіті про фінансовий стан такі інвестиції відображені за собівартістю без врахування можливих змін вартості фінансових інвестицій.

Всупереч вимогам МСБО 12 «Податки на прибуток» товариством не визнаються і не оцінюються на звітну дату відстрочені податкові зобов’язання і відстрочені податкові активи.

Вплив наведених питань на фінансову звітність може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Тому ми не змогли підтвердити пов’язану з цим питанням частину активів, зобов’язань та фінансового результату товариства, які могли б корегуватись. При цьому вважаємо, що управлінський персонал товариства відповідно використовує припущення про безперервність діяльності.

Умовно-позитивна думка:

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію, в усіх суттєвих аспектах про фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД» на 31.12.2014р., його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концепції фінансової звітності.

Не змінюючи висновку стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному періоді, а саме на політичну та економічну ситуацію в державі Україна, проведення АТО на території суміжної області, це впливало та може впливати на подальшу діяльність Товариства. Річна фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов здійснення діяльності на господарські операції та фінансовий стан Товариства і не містить посилання, які могли б мати місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому.

 

Директор

ТОВ «ДніпровськА АУДИТОРСЬКА ГРУПА»

аудитор

М.М. Скрябін

сертифікат аудитора серії А № 005422

Дата звіту аудитора: 26 березня 2015р.

49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 30/32, к. 46

 

Скачать документы:

Заключение СПРЕД ТОВ финотчетность за 2014год

ПРИМІТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПРЕД"ЗА 2014 РІК

Форма 1

Форма 2

Форма 3

Форма 4

 

 

 

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020