ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Фiнансова звiтнiсть Річна фінансова звітність та аудиторський висновок 2015 р.

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД» в особі директора

Світличної Лесі Вікторовні

та

Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку

 Дата видачі звіту:
«24» лютого 2016 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

 

щодо річної фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «
СПРЕД»
станом на 31.12.15 року

Основні відомості про Товариство

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД» (далі –ТОВ «СПРЕД»);

Ідентифікаційний код юридичної особи: 35165786;

ТОВ «СПРЕД» зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, дата реєстрації 31.05.2007 року. Реєстраційні дані: Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АБ №718979, дата видачі виписки – 28.08.2013 року;

Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів: №1162 від 07.11.2007 р.;

Наявні та діючі ліцензії ТОВ «СПРЕД» на дату складання аудиторського висновку:

 • Ліцензія НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - Брокерська діяльність серія АД №034479 строк дії ліцензії з 11.07.2012 р. необмежений, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 10.07.2012 №570, дата видачі ліцензії 11.07.2012.

 • Ліцензія НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами - Дилерська діяльність серія АД №034480 строк дії ліцензії з 11.07.2012 р. необмежений, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 10.07.2012 №570, дата видачі ліцензії 11.07.2012.

 • Ліцензія НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність – Депозитарна дільність депозитарної установи серія АЕ №286537 строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 08.10.2013 №2227, дата видачі ліцензії 08.10.2013.

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, буд. 11, к.3.

Вид діяльності за КВЕД:

66.12

Посередництво за договорами по цінним паперах або товарах (основний)

66.19

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

 

Учасники ТОВ «СПРЕД»:

 

Найменування

31.12.2014 року

грн. %

31.12.2015 року

грн. %

Світлична Леся Вікторівна

500 000

7,12

500 000

7,12

Дяченко Олег Вікторович

500 000

7,12

500 000

7,12

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛДЕЛС»

49000, м. Дніпропетровськ, жмТополя-3, буд. 56, кв.2

6 020 000

85,76

6 020 000

85,76

Всього

7 020 000

100,00

7 020 000

100,00

 

Статут ТОВ «СПРЕД» від 27.03.2014 року номер запису 12241050009036992 є новою редакцією статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35165786).

Опис аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», а також Кодексу етики професійних бухгалтерів, що застосовується в Україні в якості Національних стандартів аудиту.

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «СПРЕД» , що додається, яка складається з балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015р. та відповідних звітів: Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік та звіту про власний капітал за 2015 рік , а також зі стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток.

Концептуальною основою фінансової звітності ТОВ «СПРЕД» є Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі МСФЗ).

Бухгалтерський облік ТОВ «СПРЕД» здійснювався з використанням робочого плану рахунків, розробленого на основі плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року №291. Згідно інструкції, субрахунки використовуються виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого та третього порядків) зі збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та звітності перед складанням річної фінансової звітності Товариством проведена інвентаризація активів i зобов'язань станом на 01.12.2015 року (наказ № 1 від 30.11.2015 року).

Бухгалтерський облік ТОВ «СПРЕД» ведеться за журнальною формою з застосуванням комп’ютерної програми «1С Бухгалтерія». Перевіркою встановлено, що показники фінансової звітності складені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та сформовані за даними бухгалтерського обліку i є взаємопов’язаними.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВ «СПРЕД» в особі директора Світличної Лесі Вікторівни несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нами проведена перевірка у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту та Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року N 3125-XII зі змінами та доповненнями. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від Нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності ТОВ «СПРЕД». Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На думку аудитора фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «СПРЕД» станом на 31.12.2015р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розкриття інформації за видами активів

Станом на 31.12.2015р. на балансі ТОВ «СПРЕД обліковуються необоротні та оборотні активи наступної структури:

 • Нематеріальні активи первинною вартістю 9 тис.грн, залишковою 6 тис. грн.

 • Сума нарахованої амортизації за 2015 рік складає 1 тис. грн..

 • Незавершені капітальні інвестиції на балансі Товариства відсутні.

 • Основні засоби за залишковою вартістю 6 тис. грн. За 2015 рік ТОВ «СПРЕД» надходження основних засобів склало 5 тис.грн. Сума нарахованої амортизації за 2015 рік складає 2 тис. грн. Станом на 31.12.2015р. первісна вартість основних засобів складає 11 тис. грн., сума накопиченої амортизації – 5 тис. грн.

 • Фінансові інвестиції:

  • довгострокові фінансові інвестиції, на балансі Товариства відсутні;

  • поточні фінансові інвестиції склали у розмірі 326 тис. грн., що на 5 тис. грн. більше ніж за попередній період. Поточні фінансові інвестиції створилися за рахунок цінних паперів.

 • Дебіторська заборгованість:

  • за товари, роботи, послуги склала 8 643тис.грн.;

  • за виданими авансами склала у розмірі 50 тис. грн.;

  • інша поточна дебіторська заборгованість складає 39 тис.грн.

 • Грошові кошти складають у сумі 29 тис. грн. Перевіркою організації бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами підтверджено достовірність сум, відображених у фінансовій звітності;

 • Витрати майбутніх періодів склали 1 тис.грн.

 • Інші оборотні активи відсутні.

На думку аудитора, інформація за видами активів ТОВ «СПРЕД» станом на 31.12.2015р., що складають 9 100 тис. грн., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації за видами зобов’язань

Станом на 31.12.2015р. на балансі ТОВ «СПРЕД» обліковуються поточні зобов’язання наступної структури:

 • Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у розмірі 1 424 тис. грн.;

 • Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом у сумі 1 тис. грн., з якої заборгованість з податку на прибуток – 1 тис. грн. Нарахованих та/чи несплачених штрафів ТОВ «СПРЕД» не має. На нашу думку, станом на 31.12.2015р. ТОВ «СПРЕД» не має прострочених зобов’язань щодо сплати податків та зборів, податкового боргу, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

 • Станом на 31.12.2015р. Товариством не нараховувались забезпечення на виплату відпусток.

 • Заборгованість за розрахунками зі страхування склали 2 тис.грн.

 • Заборгованість за розрахунками з оплати праці склали 6 тис.грн.

 • За одержаними авансами 7 тис.грн.

 • Інші поточні зобов'язання становлять 1 грн. та складаються з заборгованості по підзвітним звітам.

 • На думку аудитора, інформація про зобов’язання ТОВ «СПРЕД» станом на 31.12.2015р. що складають 1 441 тис. грн., у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Розкриття інформації про власний капітал та сплати статутного капіталу

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2015р. становить 7 020 000,00 грн. (сім мільйонів двадцять тисяч 00 копійок) відповідно до Статуту ТОВ «СПРЕД» зареєстрованого 27.03.2014 року.

Станом на 31.12.2015р. статутний капітал ТОВ «СПРЕД» сформовано та сплачено повністю виключно грошовими коштами засновників.

Розмір статутного капіталу відображений у фінансової звітності відповідає статутним документам та відповідає діючому законодавству.

Станом на 31.12.2015р. резервний капітал ТОВ «СПРЕД» Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найденне сформовано.

На нашу думку, розмір власного капіталу та розкриття інформації щодо нього відображено у фінансовій звітності у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам, установленим нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Розкриття інформації про вартість чистих активів

Вартість чистих активів ТОВ «СПРЕД» станом на 31.12.2015р. становить 7 659 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу та відповідає вимогам статті 144 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV.

Розкриття інформації щодо дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку

Нами зроблено розрахунок показників ліквідності відповідно до розділу «V. Порядок формування торговцями цінних паперів довідки про показники фінансового стану» Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 року № 1283.

Довідка про показники фінансового стану відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2012 року № 1283

 


№ п/п

Показник

Припустиме значення показника

Значення показника

Відхилення

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

4

5

6

7

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0.2 - 0.25

0,23

0,25

0,02

2

Коефіцієнт рентабельності активів

>0

0,01

0,0015

-0,0085

3

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

>0,5

0,8446

0,8416

-0,003

 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К1) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

Коефіцієнт рентабельності активів (К2) розраховується як відношення чистого прибутку (збитку) підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства.

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) (К3) розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і відображає питому вагу власного капіталу в загальній сумі активів, авансованих у його діяльність.

Довідка про щодо пруденційних нормативів професійної діяльності відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 року №1900

На підставі проведених розрахунків щодо пруденційних нормативів ТОВ «СПРЕД» було виявлено:

 1. Порядок розрахунку показника пруденційного нормативу адекватності капіталу першого рівня відповідає вимогам пункту 4 розділу 3 глави 2 Положення;

 2. Порядок розрахунку показника абсолютної ліквідності відповідає вимогам пункту 6 розділу 4 глави 2 Положення;

 3. Порядок розрахунку показника пруденційного нормативу адекватності регулятивного капіталу відповідає вимогам пункту 3 розділу 3 глави 2 Положення;

 4. Порядок розрахунку коефіцієнта левериджу відповідає вимогам пункту 4 розділу 5 глави 2 Положення;

 5. Порядок розрахунку показників продуктивності відповідає вимогам пункту 5 розділу 6 глави 2 Положення;

 6. Мінімальний розмір регулятивного капіталу відповідає вимогам пункту 6 розділу 2 глави 2 Положення.

Ми звертаємо увагу, що на дату видачі аудиторського висновку відбулися зміни в законодавстві України, а саме, починаючи з 01.01.2016р. набрало чинності Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2015 № 1597 «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками». Наш висновок не модифіковано щодо цього питання.

Розкриття інформації щодо забезпечення випуску цінних паперів

На нашу думку, твердження управлінського персоналу ТОВ «СПРЕД» щодо відсутності випусків цінних паперів, що мають бути забезпеченими відповідно до законодавства України, наведено достовірно.

Розкриття інформації щодо відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій

Протягом 2015 року операції з іпотечними облігаціями ТОВ «СПРЕД» не здійснювало.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

При визначенні фінансових результатів діяльності Товариство дотримується вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Дані звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), як по доходах так і по витратах, підтверджуються даними бухгалтерського обліку. На думку аудитора інформація щодо елемента фінансової звітності «обсяг нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)» за рік, що закінчився 3112.2015р. у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Результатом діяльності ТОВ «СПРЕД» за 2015 рік є прибуток у розмірі 14 тис. грн.

Розкриття інформації щодо стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами

На нашу думку, твердження управлінського персоналу ТОВ «СПРЕД» (відповідальної сторони) щодо відсутності зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан

ТОВ «СПРЕД» не є емітентом цінних паперів, тому ми не висловлюємо думку стосовно цієї інформації.

Розкриття інформації стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу

При перевірці аудитори отримали достатню інформацію та докази, що внесені для формування статутного капіталу кошти ТОВ «СПРЕД» використовуються виключно для здійснення статутної діяльності, яка пов’язана з професійною діяльністю на ринку цінних паперів.

Розкриття інформації про пов’язаних осіб

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Пов’язаними особами ТОВ «СПРЕД» Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден є:

 • Учасники ТОВ «СПРЕД»:

 

Учасник

Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Світлична Леся Вікторівна

2832612802

м. Дніпропетровськ, вул. Мініна, буд. 1, кв. 14

Дяченко Олег Вікторович

27691095521

49000, м. Дніпропетровськ, жмТополя-3, буд. 56, кв.2

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛДЕЛС»


37731959

49000, м. Дніпропетровськ, жмТополя-3, буд. 56, кв.2

 

Особи, які володіють більше ніж 10 % статутного капіталу юридичних осіб – власників ТОВ «СПРЕД»:

 

П.І.Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Рівень пов'язаності

Дяченко Людмила Миколаївна

2808309460

Опосередковано володіє 42,88%

статутного капіталу ТОВ «СПРЕД» через володіння 50% статутного

капіталу ТОВ «ОЛДЕЛС»

Стрижевський Євген Леонідович

2686521735

Опосередковано володіє 42,88%

статутного капіталу ТОВ «СПРЕД» через володіння 50% статутного

капіталу ТОВ «ОЛДЕЛС»

 • керівництво Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден:

 

П.І.Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Рівень пов'язаності

Курах Тетяна Василівна

3070502641

Директор


Нами перевірені документи ТОВ «СПРЕД» Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найденна ознаки існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), які можуть виходити за межі нормальної діяльності ТОВ «СПРЕД» Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден та які управлінський персонал міг не розкривати нам та не ідентифікувати, ми дійшли висновку про відсутність таких операцій які виходять за межі нормальної діяльності ТОВ «СПРЕД» протягом 2015 року. Окрім того, нами отримані письмові свідчення управлінського персоналу ТОВ «СПРЕД» про відсутність ознак таких операцій за період що перевірявся.

Розкриття інформації про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

Під час перевірки аудитори отримали достатню інформацію, що у ТОВ «СПРЕД» відсутні непередбачені активи та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою.

Розкриття інформації про наявність подій після дати балансу

Ми не отримали свідчень під час проведення аудиторської перевірки про існування подій після дати балансу Ошибка: источник перёкрестной ссылки не найден за 2015 рік, які не були відображені у фінансовій звітності ТОВ «СПРЕД» за 2015 рік, та які могли би мати суттєвий вплив на розуміння фінансового стану ТОВ «СПРЕД» за результатами 2015 року.

Розкриття інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність заявника у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу

Аудитори отримали достатню інформацію та докази того, що у ТОВ «СПРЕД» відсутні інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому та мати на неї будь-який вплив.

Інші елементи

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Аудит-Дніпроконсульт”, що діє на підставі:

Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001р. рішенням № 98, продовжено до 29.10.2020р. Рішенням АПУ № 316/3 від 29.10.2015р.

Свідоцтво НКЦПФР серія «П» № 000353 про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, термін дії Свідоцтва з 12.02.2016 р. до 29.10.2020 р.

Державної реєстрації юридичної особи, яка проведена 18.02.1997р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради за місцезнаходженням : 49106, м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 35, к.264 (номер запису 1 224 120 0000 04777), Свідоцтво Серія А0 № 404703, код КОАТУУ 1210136900.

Код ЄДРПОУ 24600006.

Місцезнаходження: 49106, м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 35, к.264

Тел. 744-54-76, факс 744-30-52.

Аудиторську перевірку провів незалежний аудитор Гаврилова О.М. (сертифікат серія А № 000521 видано рішенням АПУ № 125 від 22.07.2003р., продовжено до 22.07.2018р. рішенням АПУ № 274 від 19.07.2013р.)

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: 29.01.2016 року №34-ТОВ-О

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 15.02.2016 року по 24.02.2016 року.


Аудитор, директор ТОВ «АФ «Аудит-Дніпроконсульт» Гаврилова О.М.


24 лютого 2016р.

 

 

 

 

 

 

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020