ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Фiнансова звiтнiсть Річна фінансова звітність та аудиторський висновок 2016 р.

Україна, 69006, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, 6, кім.40 Телефон/факс: (061)-222-11-40, 222-52-82

Код ЄДРПОУ 36201704 р/р 26005545570000 в АТ “УКРСИББАНК” м.Харків, МФО 351005

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням АПУ від 27.11.2008р. №196/3,

продовженого рішенням АПУ від 31.10.2013 р. №281/3, дійсне до 31.10.2018 р.

e-mail: auditor@pat.ua сайт: usa.auditorov.com

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД»

за 2016 рік

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «СПРЕД»

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «СПРЕД» (далі по тексту ТОВ «СПРЕД») за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. включно.

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Основні відомості про товариство:

Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПРЕД»

Код за ЄДРПОУ

35165786

Місцезнаходження

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.Чернишевського, буд.11, кв. 3

Дата державної реєстрації

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації: 31.05.2007 р. № 1 224 102 0000 036992

Основні види діяльності

Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (основний);
Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Ліцензійні види діяльності, номер, дата та строк дії ліцензії

 

Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 286537 від 08.10.2013р. – на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи, термін дії ліцензії з 12.10.2013р. – необмежений (Рішення про видачу ліцензії № 2227 від 08.10.2013р.);

Ліцензія НКЦПФР серія АД № 034479 від 11.07.2012р. – на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність, термін дії ліцензії з 11.07.2012р. – необмежений (Рішення про видачу ліцензії № 570 від 10.07.2012р.);

Ліцензія НКЦПФР серія АД № 034480 від 11.07.2012р. – на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Дилерська діяльність, термін дії ліцензії з 11.07.2012р. – необмежений (Рішення про видачу ліцензії № 570 від 10.07.2012р.).

Дата внесення змін до установчих документів

Останні зміни – 27.03.2014 р. № 12241050009036992

Перелік учасників, які є власниками 5% і більше часток на дату складання аудиторського висновку та фактична кількість цього розміру

 

Світлична Леся Вікторівна (ІПН 2832612802) – частка в статутному капіталі 7,12 % - 500000,00 гривень;

Дяченко Олег Вікторович (ІПН 27691095521) – частка в статутному капіталі 7,12 % - 500000,00 гривень;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛДЕЛС» (код ЄДРПОУ 37731959) – частка в статутному капіталі 85,76 % - 6020000,00 гривень.

Фінансова звітність ТОВ «СПРЕД» за 2016 р. є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2016 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність відповідає вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

Об'єктом перевірки за період з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2016р. є повний комплект фінансової звітності складений відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Всі фінансові звіти повного комплекту фінансової звітності подаються з однаковою значимістю.

Оскільки дозволено використовувати інші назви для звітів, ніж ті, що використовуються у МСБО 1, перелік та назви форм фінансової звітності товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»:

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2016р. (Ф. №1);
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р. (Ф. №2);
 • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016р. (Ф. №3);
 • Звіт про власний капітал за 2016 р. (Ф. №4);
 • Примітки до річної фінансової звітності за 2016 р., які містять короткий виклад облікової політики і інших пояснень.

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності були розкриті в Примітках до фінансової звітності. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх періодів, які надані в звітності.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності була складена на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості.

Крім того, були оцінені бухгалтерські принципи, які використовувались на підприємстві, були розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу, які були утворені керівництвом підприємства, а також фінансова звітність в цілому.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства (Директор - Світлична Леся Вікторівна) несе відповідальність за складання і достовірне подання даної фінансової звітності у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, затверджених Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі за текстом – МСФЗ); вибору та застосування відповідної облікової політики; подання облікових оцінок; Закону "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV, наявності невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається професійним учасником фондового ринку та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю; за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо даної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», а також у відповідності до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 12.02.2013 р.  № 160 та інших законодавчих і нормативних документів.

МСА вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур аудиту для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур аудиту залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, які стосуються складання та достовірного подання товариством фінансової звітності, з метою розробки процедур аудиту, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. При аудиті застосувався як суцільний, так і вибірковий спосіб документальної перевірки.

Джерелом аудиторської перевірки ТОВ «СПРЕД» за період з 01 січня 2016р. по 31 грудня 2016р. були обрані наступні документи: договори фінансово-господарської діяльності за 2016р.; первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку, зведені облікові документи, що відображають фінансово-господарські операції за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. та внутрішні документи підприємства. Трансформаційні таблиці переводу показників бухгалтерського обліку з оцінок по П(С)БО в МСФЗ.

Аудит проведено у період з 06.02.2017 р. по 27.03.2017 р.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки відносно фінансової звітності ТОВ «СПРЕД» за 2016р.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам».

У складі активів Товариства обліковуються акції ВАТ «Покровський Агротехсервіс» на суму 46 тис. грн. по їх історичній собівартості. Обіг акцій цього емітента було зупинено в минулих звітних періодах. Акції українських емітентів, що не мають обігу на організованому ринку та річну фінансову звітність яких отримати неможливо необхідно оцінювати за нульовою вартістю, з відображенням результату переоцінки у збитках Товариства.

Вплив наведених питань на фінансову звітність може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться в параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність ТОВ «СПРЕД» відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2016р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до концептуальної основи складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на примітку з р. 4 до фінансової звітності, в якій йдеться про те, що управлінським персоналом прийнято рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за 2016р. згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».

Керівництво проаналізувало усі критерії та динаміку показників економічного стану в країні та дійшло висновку, що в 2016 році економіка України почала виходити зі стану глибоких інфляційних процесів, та відповідно МСБО 29 економічний стан в країні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією. Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги це питання.

ІІ. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ


ТОВ «СПРЕД» дотримується вимог, зокрема:
 • нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку за видом діяльності, на який ліцензіат отримав відповідну ліцензію;
 • пруденційних нормативів, визначених НКЦПФР для відповідного виду діяльності;
 • внутрішніх документів Товариства, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.
Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам та дотримання вимог щодо формування та сплати статутного капіталу. Відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства України

Станом на 31.12.2016 р. діє чинна редакція Статуту ТОВ «СПРЕД» від 27.03.2014 р. номер реєстраційного запису 12241050009036992.

Статутний капітал сформований згідно вимог законодавства України у сумі 7020000,00 грн. та відповідає установчим документам.

Розмір Статутного капіталу станом на 31.12.2016 р.

 • зареєстрований - 7020000,00 грн.
 • сплачений - 7020000,00 грн.

Статутний капітал товариства розподілено на частки наступним чином:

Учасники товариства:

Внесок


Частка

грн

%

Світлична Леся Вікторівна (ІПН 2832612802)

500000,00

7,12

Дяченко Олег Вікторович (ІПН 27691095521)

500000,00

7,12

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛДЕЛС» (код ЄДРПОУ 37731959)

6020000,00

85,76

Всього

7020000,00

100,0

Внески учасників були сплачені виключно грошовими коштами.

В статутному капіталі ТОВ «СПРЕД» станом на 31.12.2016 р. відсутня частка будь-якого державного органу, іншої депозитарної установи, торговця цінними паперами або інституційного інвестора.

Власний капітал ТОВ «СПРЕД» станом на 31.12.2016 р. становить 7674 тис. грн., та має таку структуру:

 • статутний капітал – 7020 тис. грн.;

 • резервний капітал - 1 тис. грн.;

 • нерозподілений прибуток – 653 тис. грн.

Формування резервного фонду (капіталу) здійснюється згідно установчих документів та вимог чинного законодавства. Резервний фонд Товариства створюється у розмірі 25% від статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань в резервний фонд визначений у розмірі 5% від суми чистого прибутку, до отримання необхідної суми. За результатами звітного 2016 року Товариство здійснило відрахування до резервного фонду у сумі 1 тис. грн. Станом на 31.12.2016р. резервний фонд складає 1 тис. грн. Розрахунок та нарахування резервного капіталу затверджено Протоколами загальних зборів учасників від 31.12.2016 р.

За наслідками фінансово-господарської діяльності товариство станом на 31.12.2016 року має нерозподілений прибуток у сумі 653 тис. грн. Зміни показника нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2016 року виникли в результаті:
 • товариство в 2016 р. отримало чистий прибуток в сумі 15 тис. грн.;

 • нараховано внесок до резервного капіталу в сумі 1 тис. грн.;

Отже, власний капітал (вартість чистих активів) товариства станом на 31.12.2016 р. склав 7674 тис. грн., що на 654 тис. грн. більше ніж зареєстрований розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV.

Станом на 31.12.2016 р. статутний капітал зареєстрований та сплачений в повному обсязі грошовими коштами у розмірі 7020000,00 грн. Розмір статутного капіталу відповідає вимогам Закону України «Про депозитарну систему України» та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Ліцензійним умовам провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2013  № 862 та Ліцензійним умовам провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013  № 819.

В процесі аудиторської перевірки було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу згідно вимог Концептуальної основи складання фінансової звітності та Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На нашу думку, товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2016р. та вірно відобразило розмір власного капіталу у фінансовій звітності.

На думку аудитора, розкриття інформації про статутний та власний капітал в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.

Інформація про наявність та обсяг прострочених зобов'язань щодо сплати податків та зборів, податкового боргу, несплачених штрафних санкцій

Прострочені зобов'язання щодо сплати податків та зборів, податковий борг, несплачені штрафні санкції за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів, відсутні.

Перевіркою встановлено, що НКЦПФР у відношенні ТОВ «СПРЕД» було складено акт про правопорушення від від 03.03.2014р. №110-ЦА-УП-ДУ, відповідно до якого ТОВ «СПРЕД» порушило вимоги абзацу 2 пункту 1 розділу ІІІ Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, в частині неподання щоденних адміністративних даних. Враховуючи викладене, Постановою НКЦПФР №362-ЦА-УП-ДУ від 06 жовтня 2015 року, за неподання інформації до Комісії застосувати у відношенні ТОВ «СПРЕД» санкцію у вигляді штрафу у розмірі 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн. 00 коп. Визнані штрафні санкції у розмірі 1500,00 грн. були сплачені ТОВ «СПРЕД» 24.03.2016р., що підтверджується банківською випискою. 07.12.2016 р. суд за позовом ТОВ «СПРЕД» (Постанова № 826/858/16) постановив визнати протиправною та скасувати постанову НКЦПФР №362-ЦА-УП-ДУ від 06 жовтня 2015 року про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у розмірі 1500,00 грн.

Перевіркою встановлено, що НКЦПФР у відношенні ТОВ «СПРЕД» було складено акт про правопорушення від від 09.02.2016 р. №15-ЦА-УП-Т-л, відповідно до якого ТОВ «СПРЕД» порушило вимоги пункту 21 Постанови КМУ № 552, в частині незабезпечення надсилання повідомлень про фінансові операції до Держфінмоніторингу в електронному вигляді відповідно до вимог законодавства у період з 01.01.2015 по 31.10.2015 року. Враховуючи викладене, Постановою НКЦПФР №15-ЦА-УП-Т-л від 25 лютого 2016 року, за порушення порядку подання спеціально уповноваженому органу інформації у відношенні ТОВ «СПРЕД» застосовано санкцію у вигляді штрафу у розмірі 1 700 (одна тисяча сімсот) гривень. Визнані штрафні санкції у розмірі 1700,00 грн. були сплачені ТОВ «СПРЕД» 21.03.2016р., що підтверджується банківською випискою.


Інформація стосовно напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу юридичної особи, яка відповідно до статуту провадить професійну діяльність на ринку цінних паперівКошти, внесені для формування статутного капіталу ТОВ «СПРЕД» використані на придбання фінансових інвестицій, на забезпечення поточної діяльності підприємства, а також на поповнення обігових коштів.


Інформація про пов’язаних осіб

У процесі виконання процедур з аудиту фінансової звітності аудитором було встановлено перелік пов’язаних осіб ТОВ «СПРЕД». Аудитором були перевірені документи ТОВ «СПРЕД» на ознаки існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності, які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору.

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Пов’язаними особами Товариства є:

П.І.Б. фізичної особи або найменування юридичної особи

Характер відношень між зв’язаними сторонами

Інформація про операції та залишки заборгованості, в тому числі зобов'язання, яка необхідна для розуміння потенційного впливу цих відносин на фінансову звітність

ТОВ «ОЛДЕЛС» (код ЄДРПОУ 37731959)

Учасник ТОВ «СПРЕД» (частка в статутному капіталі 85,76%)

Операції відсутні

Світлична Леся Вікторівна (ІПН 2832612802)

Засновник, Учасник ТОВ «СПРЕД» (частка в статутному капіталі 7,12%), провідний управлінський персонал (директор) ТОВ «СПРЕД»

Короткострокові виплати працівникам (Заборгованість станом на 01.01.2016р. 1 тис. грн., нараховано протягом звітного року 31 тис.грн., виплачено 30 тис.грн., заборгованість станом на 31.12.2016р. 2тис.грн.

Дяченко Олег Вікторович

(ІПН 27691095521)

 

Засновник, Учасник ТОВ «СПРЕД» (частка в статутному капіталі 7,12%)

Операції відсутні

Дяченко Людмила Миколаївна (ІПН 2808309460)

Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «СПРЕД» (Опосередковано володіє 42,88% статутного капіталу ТОВ «СПРЕД» через володіння 50% статутного капіталу ТОВ «ОЛДЕЛС»), внутрішній аудитор, ревізор

ТОВ «СПРЕД» орендує офісне приміщення у Дяченко Людмили Миколаївни. Залишок заборгованості станом на 01.01.2016 р. складає 64 тис. грн., нараховано орендну плату протягом звітного року у сумі 144 тис.грн., сплачена в звітному році орендна плата в сумі 160 тис. грн., залишок заборгованості станом на 31.12.2016 р. складає 48 тис. грн.

Стрижевський Євген Леонідович (ІПН 2686521735)

Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «СПРЕД» (Опосередковано володіє 42,88% статутного капіталу ТОВ «СПРЕД» через володіння 50% статутного капіталу ТОВ «ОЛДЕЛС»)

Короткострокові виплати працівникам (Заборгованість станом на 01.01.2016р. 1 тис. грн., нараховано протягом звітного року 25 тис.грн., виплачено 24 тис.грн., заборгованість станом на 31.12.2016р. 2тис.грн.

Курах Тетяна Василівна

 

Провідний управлінський персонал (Підписант - особа, уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори) ТОВ «СПРЕД»

Короткострокові виплати працівникам (Заборгованість станом на 01.01.2016р. 1 тис. грн., нараховано протягом звітного року 6 тис.грн., виплачено 7 тис.грн., заборгованість станом на 31.12.2016р. відсутня.


Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою

Непередбачені активи та зобов'язання, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою станом на 31.12.2016 р. на товаристві відсутні.


Інформація про наявність подій після дати балансу

Товариство не має суттєвих подій після дати балансу, які не були відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан.


Інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту

Внутрішній аудит (контроль) в ТОВ «СПРЕД» здійснюється особою, призначеною за рішенням Загальних зборів учасників Товариства (Протокол № 13 від 09.08.2016р.) на посаду внутрішнього аудитора товариства, яка підпорядковується та звітується перед ними.

Наявна система внутрішнього аудиту, розроблена та запроваджена ТОВ «СПРЕД», відповідає вимогам чинного законодавства, мінімізує ризики, пов’язані з діяльністю Товариства, та є достатньою для складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Інформація щодо дотримання пруденційних нормативів професійної діяльності

Розрахунок пруденційних нормативів ТОВ «СПРЕД» станом на 31.12.2016 р.:

№ з/п

Назва показника

Нормативне значення

Фактичні значення

ТОВ «СПРЕД»

Пруденційні нормативи, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків

діяльності з торгівлі цінними паперами

1

Регулятивний капітал, грн.

 

не менше ніж

7 000 тис. грн.

7492758,22 грн.

2

Норматив адекватності регулятивного капіталу (N РК, %):

не менше 8%

187,5929%

3

Норматив адекватності капіталу першого рівня (N І рів,%):

не менше 4,5%

187,5929%

4

Норматив абсолютної ліквідності (L):

не менше 0,2

0,2977

5

Коефіцієнт левериджу (LR):

в межах від 0 до 3

0,0181

Пруденційні нормативи, що використовуються для вимірювання та оцінки ризиків

депозитарної діяльності депозитарної установи

1

Коефіцієнт покриття операційного ризику

не менше 1

228,7342

 

ТОВ «СПРЕД» дотримується у своїй діяльності нормативних значень пруденційних показників, визначених Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 №1597.


Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані необхідні процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення, в тому числи внаслідок шахрайства. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.


Інформація про наявність інших фактів

Інші факти та обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність у майбутньому, не відомі.

ІІІ. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Укрстандарт-аудит»

ЄДРПОУ

36201704

Юридична та фактична адреса

690006, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, буд. 6, кім.40

Інформація про державну реєстрацію 

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 522 102 0000 017967 вiд 14.11.2008р.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, видана Реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції 23.12.2014р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати аудиторську діяльність

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням Аудиторської палати України №196/3 від 27.11.2008р., продовженого рішенням АПУ від 31.10.2013р. №281/3, дійсне до 31.10.2018р.

Інформація щодо підтвердження Аудиторською палатою України відповідності системи контролю якості аудиторських послуг

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане рішенням АПУ №283/4 від 28.11.2013 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників фондового ринку

Свідоцтво серії П №000318, реєстраційний номер 318, видане НКЦПФР 30.11.2015р., строком до 31.10.2018р.

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів аудитора

Керівник групи з аудиту – Уколова Ірина Сергіївна; Сертифікат аудитора - Серія А № 007291, виданий рішенням АПУ № 313/2 від 30.07.2015р., дійсний до 30.07.2020 року

Телефон/факс

(061) 222-11-40; 222-52-82

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:


Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір № 17/0206-131 від 06.02.2017 року

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту

«06» лютого 2017 року – «27» березня 2017 року

  Директор

  ТОВ «АФ «Укрстандарт-аудит» С.С. Лазаренко


Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 4222, видане рішенням Аудиторської палати України №196/3 від 27.11.2008р., продовженого рішенням АПУ від 31.10.2013р. №281/3, дійсне до 31.10.2018 р.

Сертифікат аудитора серії А №007190, виданий рішенням АПУ №297/1 від 30.07.2014р., дійсний до 30.07.2019 року

 

Аудиторський висновок складено «27» березня 2017 р.

м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд.6, кім.40


 

 

 

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020