ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Документы Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «СПРЕД» Розділ I-V

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «СПРЕД»

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «СПРЕД»

Зміст


Розділ І.Загальні положення
3
Розділ ІІ. 
Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи3
Розділ ІІІ.Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів
5
Розділ IV.Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа5
Розділ V.Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонетами, емітентами 7
Розділ VI.Умови та процедура відкриття рахунків у цінних паперах7
Глава 1.Відкриття рахунків у цінних паперах депонентам11
Глава 2.Відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до договору з емітентом21
Розділ VIІ.Порядок виконання розпоряджень та операцій22
Глава 1.Загальний порядок виконання розпоряджень та операцій 
Глава 2.Строки виконання депозитарних операцій Депозитарною установою23
Глава 3.Обслуговування операцій на рахунках у цінних паперах24
Глава 4.Підстави для відмови у виконанні розпорядження28
Глава 5.Знерухомлення документарних цінних паперів на пред’явника29
Глава 6Закриття рахунків у цінних паперах30
Глава 7.Відображення корпоративних операцій емітента на рахунку у цінних паперах30
Глава 8.Порядок складання облікового реєстру та обробки розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів35
Глава 9.Проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів35
Розділ IX.Перелік та вартість послуг, що надаються депонентам та/або емітентам35
   


Додатки. Форми вхідних та вихідних документівРозділ І. Загальні положення

 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПРЕД» (далі – Депозитарна установа) здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у відповідності до законодавства України, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарну установа, цього Положення, інших внутрішніх документів Депозитарної установи.

2. У разі внесення змін до законодавства, правил (стандартів) провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затверджених об’єднанням/саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, членом якої є Депозитарна установа, це Положення діє в частині, що не суперечить вказаним змінам.

3. Депозитарна установа інформує своїх депонентів, емітентів, з якими Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах в процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, власників цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства, про внесення змін до цього Положення, затвердження нової редакції Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін/нової редакції відповідної інформації, а також тексту Положення з урахуванням змін/нової редакції Положення на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет http://www.spred.com.ua.

4. Під поняттям «заявник» в цьому Положенні розуміється власник цінних паперів, яким Депозитарною установою відкрито рахунки у цінних паперах на підставі договору з емітентом згідно законодавства.

Інші терміни та поняття у цьому Положенні вживаються відповідно їх визначень, що встановлені законодавством України.


Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів

Депозитарної установи


1. Для здійснення депозитарної діяльності у Депозитарній установі створено Управління депозитарної діяльності, до складу якого входять три окремі структурні підрозіди (відділи) для провадження різних видів депозитарної діяльності – депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів сіпльного інвестування, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів. Управління безпосередньо підпорядковується Члену Правління, який згідно з розподілом обов’язків відповідно до внутрішніх документів Депозитарної установи відповідає за здійснення нею депозитарної діяльності.

Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи, що здійснюють депозитарну діяльність, наведена нижче.

1.1. На Відділ депозитарної діяльності покладено такі завдання:

- відкриття рахунків у цінних паперах;

- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах;

- надання у порядку, встановленому законодавством, інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, на письмові вимоги ораганів державної влади;

- надання послуг емітентам на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, а також надання додаткових послуг емітентам, серед іншого, при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, послуги з управління рахунками емітентів у Центральному депозитарії цінних паперів (далі – Центральний депозитарій) чи інших послуг, що передбачені відповідним договорами з емітентами та не заборонені законодавством;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- надання депонентам додаткових послуг, зокрема, з реалізації прав за цінними папери, посвідчення довіреностей від фізичних осіб-депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;

- складання та подання до НКЦПФР адміністративних даних щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи у порядку, встновленому законодавством;

- складання та подання інформації до НКЦПФР згідно ліцензійних умов провадження депозитарної діяльності депозитарної установи;

- складання та подання звітності за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність до саморегулівної організації/об’єднання професійних учасників фондового ринку, членом яких є Депозитарна установа;

- обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній;

- регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії;

- підготовка інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства.

- надання звітів щодо операцій з цінними паперами інвестиційного фонду його спостережній раді, а для взаємного фонду інвестиційної компанії – наглядовій раді, якщо інвестиційна компанія – акціонерне товариство, або ревізійній комісії, якщо інвестиційна компанія – товариство з обмеженою відповідальністю;

- здійснення інших завдань, що покладені законодавством на депозитарну установу щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній.

2. Відділ депозитарної діяльності відокремлено від інших підрозділів Депозитарної установи та розташовується в окремому приміщенні.

Розділ ІІІ. Порядок роботи Депозитарної установи та приймання документів

1. Робочий день Депозитарної установи починається о 9-00 та закінчується о 18-00 з перервою між 13-00 та 14-00. Вихідними днями є субота та неділя, а також святкові та неробочі дні.

2. Приймання осіб з питань відкриття/закриття рахунків у цінних паперах, надання депозитарних послуг, а також прийом розпоряджень (наказів, заяв, запитів), інших документів щодо здійснення депозитарних операцій, надання депозитарних послуг здійснюється Депозитарною установою з 10-00 по 13-00 та з 14-00 по 17-00 кожного робочого дня.

3. Видача звітів про виконання депозитарних операцій здійснюється кожного робочого дня з 15-00 по 17-00.

4. Операційний день Депозитарної установи (строк роботи Депозитарної установи, протягом якого вона провадить операції з депозитарної діяльності) відкривається кожного операційного дня Центрального депозитарію.

Операційний день Депозитарної установи починається о 9-30 та закінчується о 17-30.

У разі необхідності, а також у випадках, передбачених законодавством, операційний день Депозитарної установи може бути продовжено.

Розділ ІV. Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

1. Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконуює такі функції:

депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;

обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;

обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.

2 Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Депозитарна установа здійснює такі депозитарні операції:

2.1. адміністративні операції;

Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, зміни, не пов'язані зі зміною залишків цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

2.2. облікові операції;

Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу. До облікових операцій Депозитарної установи належать операції зарахування, списання, переказу.

2.2.1. Зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, на таку саму кількість.

Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

2.2.2. Списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Депозитарна установа здійснювала депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, на таку саму кількість.

Операція списання призводить до зменшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.

2.2.3. Переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного депонента, а на рахунок у цінних паперах іншого депонента, або проведення операцій, пов'язаних з обмеженнями щодо обігу (блокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери на визначений строк та/або до настання певної події (зокрема, у зв`язку з обтяженням цінних паперів зобов'язаннями) або відміною встановлених обмежень (розблокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери.

Операція переказу призводить до збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на одному пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на іншому пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку на однакову величину.

Операції переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, не призводять до переходу прав на цінні папери. При їх здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, а блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів.

2.3. інформаційні операції.

Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог законодавства та умов договорів, укладених депонентами, емітентами із Депозитарною установою.

До інформаційних операцій Депозитарної установи належать операції з підготовки та видачі:

- виписок або довідок з рахунку у цінних паперах;

- виписок про операції з цінними паперами;

- інформаційних довідок;

- інформації щодо корпоративних операцій емітента (включаючи надання інформації про проведення емітентом загальних зборів, використання права голосу тощо);

- інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів);

- надання акціонеру інформації про включення його до облікового реєстру, поданого Центральному депозитарію для формування переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

- надання Депозитарною установою Центральному депозитарію облікового реєстру;

- надання емітенту Депозитарною установою, визначеною цим емітентом, реєстру власників цінних паперів;

- довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів.

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам відповідно до нормативно-правових актів про порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування, може здійснювати для такого емітента підготовку та надання довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, а також консультування з питань обігу цінних паперів та обліку прав власності на них.

3. При здійсненні депозитарної діяльності Депозитарна установа може надавати також такі послуги:

- із впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах;

- посвідчення Депозитарною установою довіреностей від фізичних осіб - депонентів Депозитарної установи на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, акції якого обліковуються у Депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів;

- інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;

- виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії;

- інші послуги, надання яких депозитарними установами передбачено законом.

V. Порядок оформлення, подання та приймання документів. Порядок обміну інформацією та повідомленнями з депонетами та/або емітентами

1. До Депозитарної установи замість оригіналів документів, подання яких передбачено законодавством та цим Положенням, можуть подаватися їх копії. При поданні копій документів, крім завірених у встановленому законодавством порядку (нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, або особою, яка видала оригінал такого документа), мають бути пред'явлені їх оригінали або нотаріально завірені копії. Уповноважений спеціаліст Депозитарної установи, що приймає документи, звіряє копію з оригіналом або нотаріально завіреною копією. У разі їх ідентичності копія документа засвідчується підписом цього спеціаліста та печаткою Депозитарної установи як така, що відповідає оригіналу чи нотаріально завіреній копії. Засвідчена таким чином копія документа залишається в Депозитарній установі, а оригінал документа чи його нотаріально завірена копія повертається заявнику.

2. Депозитарні операції на рахунках у цінних паперах здійснюються Депозитарної установою на підставі розпоряджень (наказів) депонентів, або емітентів оформлених у відповідності до вимог, встановлених законодавством та цим Положенням.

3. Вхідні документи (розпорядження (накази), заяви, запити, анкети тощо), для яких Депозитарною установою встановлені форми, оформлюються згідно із цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вхідних документів:

 1. анкета рахунку в цінних паперах (додаток 1 до Положення);

 2. анкета керуючого рахунком в цінних паперах (додаток 2 до Положення);

 3. анкета розпорядника рахунком в цінних паперах (додаток 3 до Положення);

 4. заява про відкриття рахунку в цінних паперах (додаток 4 до Положення);

 5. розпорядження (наказ) на внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах (додатки 5, 6, 7, 8, 9 до Положення);

 6. розпорядження (наказ) на закриття рахунку у цінних паперах (додатки 10, 11, 12, 13, 14 до Положення);

 7. розпорядження (наказ) на виконання облікової операції блокування/розблокування цінних паперів (додатки 15, 16, 17, 18 до Положення);

 8. розпорядження на виконання облікової операції (списання, зарахування, переказ) (додаток 19 до Положення);

 9. розпорядження (наказ) на відміну (анулювання) розпорядження на виконання облікової операції (додаток 20 до Положення)

 10. розпорядження (запит) на виконання інформаційної операції (додаток 21, 22, 23, 24, 25 до Положення);

 11. розпорядження (наказ) на одержання цінних папарів, прав на цінні папери/поставку цінних паперів, прав на цінні папери (додаток 26, 27, 28, 29, 30 до Положення);

 12. картка із зразком підпису депонента - фізичної особи (додаток 31 до Положення);

 13. картка із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки - юридичної особи - резидента (додаток 32 до Положення);

 14. картка із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки - юридичної особи - нерезидента (додаток 33 до Положення)

 15. розпорядження на виконання операції переміщення (додаток 34 до Положення)

4. Вихідні документи, для яких Депозитарною установою встановлено форми, оформлюються згідно з цими формами.

Депозитарною установою встановлені такі форми вихідних документів:

 1. ДОГОВІР ПРО ВIДКРИТТЯ РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ;

 2. Свідоцтво про відкриття рахунку у ЦП;

 3. Свідоцтво про закриття рахунку у ЦП;

 4. Відмова у відкритті/закритті рахунку у ЦП;

 5. Виписка про залишки на рахунку у цінних паперах;

 6. Виписка про обіг на рахунку в цінних паперах;

 7. Акт приймання - передавання сертифікатів цінних паперів;

5. Розпорядження та документи, що підтверджують правомірність здійснення депозитарних операцій Депозитарною установою, повинні повністю розкривати зміст виконання операцій за рахунками в цінних паперах та відповідати вимогам законодавства. Якщо розпорядження та документи не містять усіх необхідних даних для виконання депозитарних операцій, Депозитарна установа має право вимагати надання необхідної інформації.

6. Усі офіційні документи, що подаються до Депозитарної установи, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою або перекладених на російську мову) та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставляння апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, від 05 жовтня 1961 року. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

Неофіційні документи, видані чи оформлені на території іноземної держави, не потребують обов'язкової легалізації. Такі документи мають бути перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою), а їх переклад має бути засвідчений нотаріусом, іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій. Якщо такі документи були створені українською мовою та засвідчені на території країни їх видачі згідно із законодавством цієї країни або засвідчені шляхом проставляння апостилю згідно з міжнародними нормами, вони не потребують додаткового перекладу чи засвідчення.

7. Документи від юридичних осіб повинні мати дату та вихідний реєстраційний номер.

Документи від органів державної влади до Депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу.

8. У розпорядженнях (наказах)/заявах/запитах, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, виправлення не допускаються, вільні рядки підлягають обов’язковому прокреслюванню.

Відповідальність за оформлення документів, що є підставою для проведення депозитарної операції на рахунку у цінних паперах, і достовірність інформації, яка міститься в них, несе депонент, емітент або заявник Депозитарної установи.

9. У разі подання розпорядження (наказу) на проведення депозитарної операції у паперовому вигляді:

9.1. Розпорядження (наказ), якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи.

9.2. Розпорядження (наказ), якщо ініціатором депозитарної операції виступає нотаріус, на депозит якого внесені цінні папери, що є депонентом Депозитарної установи підписується розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах засвідчується печаткою відповідного нотаріуса.

9.3. Розпорядження (наказ), якщо проведення депозитарної операції ініціює заявник підписується таким заявником (його уповноваженою особою) та засвідчується печаткою (для юридичних осіб). Такі розпорядження складені заявниками, беруться до виконання Депозитарною установою лише у випадку переведення акцій з рахунку в цінних паперах заявника, відкритого за договором з емітентом, на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий у іншого зберігача (депозитарної установи), або на рахунок у цінних паперах цього заявника, відкритий йому зберігачем (депозитарною установою) до проведення дематеріалізації акцій, та наступне закриття рахунку заявника, відкритого за договором з емітентом.

9.4. Розпорядження (наказ) емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції підписується уповноваженою особою емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та засвідчується печаткою емітента.

10. У разі подання розпорядження (наказу) на проведення депозитарної операції у вигляді електронного документу:

10.1. На розпорядження (наказ), якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент або керуючий його рахунком за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис розпорядника рахунку у цінних паперах та, якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи (крім юридичних осіб нерезидентів – депонентів або керуючих рахунком).

10.2. На розпорядження (наказ) емітента, з яким Депозитарна установа уклала договір про відкриття рахунків у цінних паперах у процесі дематеріалізації/зміни депозитарної установи по дематеріалізованим цінних паперам, на проведення депозитарної операції за допомогою особистого ключа електронного цифрового підпису накладається електронний цифровий підпис уповноваженої особи емітента (щодо якої Депозитарній установі надано картку із зразком підпису розпорядника рахунку у цінних паперах) та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи-емітента.

11. У випадку подання розпорядження (наказу) у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.).

12. Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді паперового документу, підписується уповноваженою особою Депозитарної установи та скріплюється печаткою.

Інформаційне повідомлення Депозитарної установи, що надсилається нею у вигляді електронного документу підписується електронним цифровим підписом уповноваженої особи Депозитарної установи та електронним цифровим підписом , що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.

У випадку надання Депозитарною установою інформаційного повідомлення у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення способом підтвердження справжності підпису є електронне підтвердження (авторизація) підписання відповідного розпорядження користувачем системи S.W.I.F.T..

13. Розпорядження (накази, заяви, запити), інші документи, що є підставою для проведення депозитарної операції, інформаційні повідомлення можуть надаватися Депозитарній установі:

13.1. особисто ініціатором депозитарної операції або його уповноваженою особою за місцезнаходженням Депозитарної установи;

13.2. засобами поштового зв’язку;

13.3. кур’єром;

13.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

13.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).

14. При особистому зверненні до Депозитарної установи особи, що подає документи для проведення депозитарної операції/надання депозитарних послуг, уповноважений працівник Депозитарної установи:

14.1. перевіряє наявність повноважень у особи, що звернулась до Депозитарної установи;

14.2. реєструє одержаний пакет документів у відповідному журналі;

14.3. видає особі, що звернулась, письмове підтвердження про прийняття пакету документів.

Депозитарна установа може відмовити у прийманні документів, якщо:

 • особа, що їх подає Депозитарній установі не має відповідних повноважень;

 • документи, що подаються є пошкодженими/зіпсованими;

 • перелік/кількість документів, що подаються, (у тому числі додатків) та/або загальна кількість аркушів пакету документів, що зазначена у супровідному листі пакету документів, не співпадає з наявною (поданою) кількістю аркушів/переліком документів.

15. Депозитарна установа може надавати інформаційні повідомлення, документи що підтверджують виконання Депозитарною установою депозитарної операції:

15.1. особисто депоненту, його уповноваженій особі;

15.2 .засобами поштового зв’язку;

15.3. кур’єром;

15.4. електронними засобами передачі інформації відповідно до Законів України "Про електронний цифровий підпис" та "Про електронні документи та електронний документообіг" (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам);

15.5. у вигляді електронного документу у формі S.W.I.F.T. – повідомлення (якщо зазначений спосіб обміну інформацією передбачений договором про обслуговування рахунка в цінних паперах з депонентом/договором з емітентом про відкриття рахунків у цінних паперах власникам).

 
 

 Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ "СПРЕД" Скачать

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020