ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Документи Про акціонерні товариства

    

     Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних                   товариств та план поділу (виділу, перетворення)                   акціонерного товариства   

     1. Наглядова  рада  кожного акціонерного товариства,  що бере   участь у злитті,  приєднанні,  поділі,  виділі  або  перетворенні,   розробляє  умови  договору про злиття (приєднання) або план поділу   (виділу, перетворення), які повинні містити:   

     1) повне найменування та  реквізити  кожного  товариства,  що   бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;   

     2) порядок  і  коефіцієнти  конвертації акцій та інших цінних   паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;   

     3) відомості про права,  які  надаватимуться  підприємницьким   товариством-правонаступником власникам інших,  крім простих акцій,   цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок   злиття,  приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється   виділ,  та/або перелік заходів,  які пропонується  вжити  стосовно   таких цінних паперів;   

     4) інформацію   щодо   запропонованих   осіб,   які   стануть   посадовими особами  товариства  у  підприємницькому  товаристві  -   правонаступнику   після  завершення  злиття,  приєднання,  поділу,   виділу або перетворення,  та запропоновані до виплати таким особам   винагороди чи компенсації.   

     2. Наглядова  рада  кожного акціонерного товариства,  що бере   участь у злитті,  приєднанні,  поділі,  виділі  або  перетворенні,   повинна  підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про   злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).   

     Таке пояснення  повинне  містити   економічне   обґрунтування   доцільності злиття,  приєднання,  поділу, виділу або перетворення,   перелік методів,  що застосовувалися  для  оцінки  вартості  майна   акціонерного  товариства  та  обчислення  коефіцієнта  конвертації   акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.   

     3. Наглядова  рада  акціонерного   товариства   з   кількістю   акціонерів  -  власників  простих  акцій більше 100 осіб,  що бере   участь у злитті,  приєднанні,  поділі або виділі, повинна отримати   висновок  незалежного  експерта  (аудитора,  оцінювача)  щодо умов   злиття,  приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити   оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів,  застосованих   для оцінки  вартості  майна  кожного  з  акціонерних  товариств  і   обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.   

     4. Матеріали,  що надсилаються акціонерам товариства, що бере   участь у злитті (приєднанні),  поділі (виділі,  перетворенні), при   підготовці   загальних  зборів,  на  які  виноситься  питання  про   затвердження умов договору про злиття (приєднання),  плану  поділу   (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:   

     1) проект  договору  про  злиття  (приєднання),  плану поділу   (виділу, перетворення);   

     2) пояснення до умов договору  про  злиття  (приєднання)  або   плану поділу (виділу, перетворення);   

     3) висновок    незалежного   експерта   щодо   умов   злиття,   приєднання,  поділу або виділу у випадках,  передбачених  частиною   третьою цієї статті;   

     4) у  разі  злиття  (приєднання)  - річну фінансову звітність   інших товариств,  що беруть участь у злитті (приєднанні),  за  три   останні роки.   

     5. За   поданням   наглядової  ради  загальні  збори  кожного   акціонерного товариства,  що бере  участь  у  злитті,  приєднанні,   поділі,  виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення   (злиття,  приєднання,  поділ, виділ або перетворення), а також про   затвердження  умов  договору  про  злиття  (приєднання)  або плану   поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття,   приєднання  та  перетворення)  або  розподільного  балансу (у разі   поділу та виділу).   

     Істотні умови договору про злиття  (приєднання),  затверджені   загальними  зборами кожного із зазначених товариств,  повинні бути   ідентичними.   

Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні,                   поділі, виділі або перетворенні акціонерного                   товариства   

     1. Протягом 30  днів  з  дати  прийняття  загальними  зборами   рішення  про  припинення  акціонерного  товариства  шляхом поділу,   перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття   або  приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними   зборами останнього з акціонерних товариств,  що  беруть  участь  у   злитті або приєднанні,  товариство зобов'язане письмово повідомити   про  це  кредиторів  товариства  і   опублікувати   в   офіційному   друкованому  органі  повідомлення  про ухвалене рішення.  Публічне   товариство  зобов'язане  також  повідомити  про  прийняття  такого   рішення  кожну  фондову  біржу,  на  якій  воно  пройшло процедуру   лістингу.   

     2. Кредитор,  вимоги  якого   до   акціонерного   товариства,   діяльність   якого   припиняється  внаслідок  злиття,  приєднання,   поділу,  перетворення  або  з   якого   здійснюється   виділ,   не   забезпечені  договорами застави чи поруки,  протягом 20 днів після   надіслання  йому  повідомлення  про  припинення  товариства   може   звернутися  з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства   однієї з таких  дій:  забезпечення  виконання  зобов'язань  шляхом   укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або   виконання зобов'язань перед кредитором та  відшкодування  збитків,   якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.   У разі якщо кредитор  не  звернувся  у  строк,  передбачений  цією   частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не   вимагає від товариства вчинення додаткових  дій  щодо  зобов'язань   перед ним.   

     Злиття, приєднання,  поділ,  виділ або перетворення не можуть   бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.   

     Якщо розподільний  баланс  або  передавальний  акт   не   дає   можливості   визначити   до   кого   з  правонаступників  перейшло   зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним  товариство,  з   якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого   був здійснений виділ,  несуть солідарну відповідальність за  таким   зобов'язанням.   

     Стаття 83. Злиття акціонерних товариств   

     1. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового   акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому згідно  з   передавальними  актами  всіх  прав  та  обов'язків двох або більше   акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.   

     Акціонерне товариство може брати участь у злитті лише з іншим   акціонерним товариством.   

     2. Наглядова  рада  кожного з акціонерних товариств,  що бере   участь у злитті, виносить на затвердження загальних зборів кожного   акціонерного  товариства,  що  бере  участь у злитті,  питання про   припинення товариства шляхом  злиття,  затвердження  договору  про   злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття,

затвердження передавального акта.   

     3. Утворення органів акціонерного  товариства-правонаступника   проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариств,  що   беруть участь у злитті.  Порядок голосування на спільних загальних   зборах  акціонерів  може  бути  визначений  договором  про  злиття   товариств.   

     4. Не підлягають конвертації акції товариств, що припиняються   внаслідок   злиття,   які   викуплено   товариством-емітентом  або   власником яких є товариство,  що бере  участь  у  злитті  разом  з   товариством-емітентом.   

     Такі акції  підлягають  анулюванню  в порядку,  встановленому   Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   

     5. При злитті товариств усі права та обов'язки кожного з  них   переходять    до    товариства-правонаступника    відповідно    до   передавального акта.   

     6. Процедура злиття  акціонерних  товариств  здійснюється  за   таким порядком:   

     1) прийняття    загальними   зборами   кожного   акціонерного   товариства,  що бере  участь  у  злитті,  рішення  про  припинення   товариства  шляхом  злиття,  про  створення  комісії  з припинення   товариства,  а також про обрання персонального  складу  комісії  з   припинення;   

     2) задоволення  вимог  кредиторів,  заявлених до акціонерного   товариства, відповідно до статті 89 цього Закону;   

     3) реалізація    акціонерами    товариства    права    вимоги   обов'язкового  викупу  належних  їм  цінних  паперів  акціонерного   товариства в порядку, передбаченому статтями 66, 67 цього Закону;   

     4) складення комісією з припинення товариства  передавального   акта;   

     5) прийняття    наглядовою    радою    кожного   акціонерного   товариства,  що бере участь у  злитті,  рішення  про  затвердження   проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті   злиття акціонерних товариств,  про затвердження  проекту  договору   про  злиття  акціонерних  товариств,  про затвердження пояснень до   умов договору  про  злиття,  про  схвалення  передавального  акта,   підготовленого  комісією  з  припинення  товариства,  а  також про   затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в   акції  товариства,  створюваного  в  результаті злиття акціонерних   товариств;   

     6) отримання   наглядовою   радою   акціонерного   товариства   висновку  незалежного  експерта  щодо  умов  договору  про  злиття   акціонерних товариств;   

     7) прийняття загальними зборами кожного товариства,  що  бере   участь у злитті, рішення про затвердження передавального акта, про   затвердження  договору  про  злиття  акціонерних  товариств,   про   затвердження статуту акціонерного товариства,  а також про обрання   уповноважених осіб акціонерного товариства на здійснення подальших   дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом злиття;   

     8) подання  уповноваженими особами акціонерних товариств,  що   беруть участь у злитті,  заяви та всіх  необхідних  документів  на   реєстрацію  випуску акцій до Державної комісії з цінних паперів та   фондового ринку;   

     9) реєстрація  Державною  комісією  з   цінних   паперів   та   фондового  ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про   реєстрацію випуску акцій;   

     10) присвоєння акціям міжнародного  ідентифікаційного  номера   цінних паперів;   

     11) укладення  з  депозитарієм  договору  про  обслуговування   емісії акцій;   

     12)   обмін  акцій  товариства,  створюваного  в   результаті   злиття, на акції товариств, що припиняються;   

     13) затвердження   результатів   розміщення   (обміну)  акцій   уповноваженими особами акціонерних товариств,  що беруть участь  у   злитті;   

     14) державна   реєстрація  статуту  акціонерного  товариства,   створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;   

     15) подання Державній комісії з цінних паперів  та  фондового   ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій;   

     16) реєстрація   Державною   комісією  з  цінних  паперів  та   фондового ринку звіту про  результати  розміщення  (обміну)  акцій   створюваного в результаті злиття товариства на акції товариств, що   припиняються, та скасування Державною комісією з цінних паперів та   фондового   ринку   реєстрації   випуску   акцій   товариств,   що   припинилися;   

     17) державна реєстрація припинення акціонерних товариств,  що   припинилися шляхом злиття;   

     18) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій   товариства, створюваного в результаті злиття.   

     Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства   

     1. Приєднанням акціонерного товариства визнається  припинення   акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними)   згідно з передавальним актом усіх його  (їх)  прав  та  обов'язків   іншому акціонерному товариству-правонаступнику.   

     Акціонерне товариство   може   приєднатися   лише  до  іншого   акціонерного товариства.   

     2. Наглядова  рада  кожного   акціонерного   товариства,   що   приєднується,  виносить на затвердження загальними зборами питання   про приєднання і про затвердження договору про приєднання.   

     Наглядова рада товариства, що приєднується, виносить також на   затвердження  загальних зборів акціонерів питання про затвердження   передавального акта.   

     3. Спільні  загальні  збори  акціонерів  товариств  ухвалюють   рішення про внесення змін до статуту та,  у разі потреби,  з інших   питань.  Порядок  голосування   на   спільних   загальних   зборах   акціонерів визначається договором про приєднання.   

     4. Якщо   акціонерному   товариству,  до  якого  здійснюється   приєднання,  належать  більш  як  90   відсотків   простих   акцій   товариства,   що   приєднується,   і   приєднання   не   спричиняє   необхідності  внесення  змін  до  статуту  товариства,  до   якого   здійснюється   приєднання,   пов'язаних   із   змінами  прав  його   акціонерів,  від   імені   товариства,   до   якого   здійснюється   приєднання,  рішення  про приєднання,  затвердження передавального   акта  та  умов  договору  про  приєднання  може  прийматися   його   наглядовою  радою.  У  такому  разі  підготовка  пояснень  до умов   договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта   стосовно договору не вимагаються.   

     5. Не    підлягають    конвертації   акції   товариства,   що   приєднується,  які були викуплені цим  товариством  або  власником   яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником   яких є інше товариство, що приєднується.   

     Не підлягають  конвертації   акції   товариства,   до   якого   здійснюється   приєднання,  власником  яких  було  товариство,  що   приєднується.   

     Такі акції підлягають  анулюванню  в  порядку,  встановленому   Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.   

     6. Процедура  приєднання  акціонерних  товариств здійснюється   аналогічно порядку,  визначеному частиною шостою статті  83  цього   Закону.   

     Стаття 85. Поділ акціонерного товариства   

     1. Поділом   акціонерного  товариства  визнається  припинення   акціонерного товариства з передачею усіх його прав  та  обов'язків   більше  ніж  одному новому акціонерному товариству-правонаступнику   згідно з розподільним балансом.   

     Акціонерне товариство  може  ділитися  лише   на   акціонерні   товариства.   

     2. Наглядова  рада  акціонерного товариства,  що припиняється   шляхом  поділу,  виносить   на   затвердження   загальних   зборів   акціонерів   питання  про  припинення  товариства  шляхом  поділу,   порядок і умови  поділу,  створення  товариств-правонаступників  і   порядок  конвертації  акцій товариства,  що припиняється,  в акції   створюваних товариств, затвердження розподільного балансу.   

     3. Загальні  збори  акціонерів  товариства,  що  припиняється   шляхом поділу,  ухвалюють рішення про припинення товариства шляхом   поділу,  затверджують порядок  і  умови  поділу,  створення  нових   товариств,  порядок конвертації акцій товариства, що припиняється,   в акції створюваних товариств,  затверджують розподільний  баланс.   Загальні   збори   кожного  створюваного  акціонерного  товариства   ухвалюють рішення про затвердження  статуту  і  утворення  органів   товариства.   

     4. Розміщення    акцій   товариств-правонаступників   повинно   здійснюватися  із  збереженням   співвідношення,   що   було   між   акціонерами  у  статутному  капіталі  акціонерного товариства,  що   припинилося  шляхом  поділу.   Кожен   акціонер   товариства,   що   припинилося, отримує акції кожного з товариств-правонаступників.   

     Не підлягають  конвертації акції товариства,  що припиняється   шляхом поділу,  викуплені цим товариством.  Такі акції  підлягають   анулюванню  в  порядку,  встановленому Державною комісією з цінних   паперів та фондового ринку.   

     5. Товариство-правонаступник         несе         субсидіарну   відповідальність   за   зобов'язаннями   акціонерного  товариства,   діяльність якого припиняється шляхом поділу,  що виникли до поділу   та  перейшли  до  іншого  акціонерного товариства-правонаступника.   Якщо   акціонерних    товариств-правонаступників,    які    несуть   субсидіарну  відповідальність,  два  чи  більше,  вони несуть таку   відповідальність солідарно.   

     6. Процедура  поділу   акціонерних   товариств   здійснюється   аналогічно  порядку,  визначеному  частиною шостою статті 83 цього   Закону.   

     Стаття 86. Виділ акціонерного товариства   

     1. Виділом  акціонерного  товариства   визнається   створення   одного  чи  кількох  акціонерних  товариств із передачею йому (їм)   згідно  з  розподільним  балансом  частини  прав   та   обов'язків   акціонерного   товариства,   з   якого   здійснюється  виділ,  без   припинення такого акціонерного товариства.   

     З акціонерного товариства  може  виділитися  лише  акціонерне   товариство.   

     2. Наглядова    рада   акціонерного   товариства,   з   якого   здійснюється виділ,  виносить  на  затвердження  загальних  зборів   акціонерів  товариства питання про виділ,  порядок і умови виділу,   створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій   товариства,  з  якого  здійснюється  виділ,  в  акції створюваного   товариства   (розподіл   акцій   створюваного   товариства   серед   акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, придбання акцій   створюваного товариства самим товариством,  з  якого  здійснюється   виділ)   і   порядок  такої  конвертації  (розподілу,  придбання),   затвердження розподільного балансу.   

     3. Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюється   виділ,  ухвалюють  рішення  про  виділ,  порядок  і  умови виділу,   створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій   товариства,  з  якого  здійснюється  виділ,  в  акції створюваного   товариства   (розподіл   акцій   створюваного   товариства   серед   акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, придбання акцій   створюваного товариства товариством, з якого здійснюється виділ) і   порядок  такої  конвертації (розподілу,  придбання),  затвердження   розподільного балансу.   

     Загальні збори акціонерів кожного  створюваного  акціонерного   товариства  ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення   його органів.   

     4. Розміщення акцій товариства,  що виділилося,  здійснюється   із   збереженням   співвідношення,   що  було  між  акціонерами  в   статутному капіталі товариства, з якого здійснено виділ.   

     Акції товариства,  з  якого  здійснюється  виділ,   викуплені   товариством,    не   можуть   передаватися   до   складу   активів   товариства-правонаступника та  не  підлягають  конвертації.   Такі   акції  підлягають  анулюванню  в порядку,  встановленому Державною   комісією з цінних паперів та фондового ринку.   

     5. Акціонерне товариство,  з якого здійснюється  виділ,  несе   субсидіарну  відповідальність  за зобов'язаннями,  які перейшли до   товариства,  що  виділилося,  згідно  з   розподільним   балансом.   Товариство,  що  виділилося,  несе субсидіарну відповідальність за   зобов'язаннями,  які виникли у товариства,  з  якого  здійснюється   виділ,   перед   виділом,   але  не  перейшли  до  товариства,  що   виділилося.  Якщо товариств,  що виділилися,  два чи більше,  вони   солідарно  несуть  субсидіарну  відповідальність за зобов'язаннями   разом з товариством, з якого здійснено виділ.   

     6. Процедура   виділу   акціонерних   товариств  здійснюється   аналогічно порядку,  визначеному частиною шостою статті  83  цього   Закону.   

     Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства   

     1. Перетворенням  акціонерного  товариства  визнається  зміна   його організаційно-правової форми з припиненням та передачею  всіх   його прав і обов'язків підприємницькому товариству-правонаступнику   згідно з передавальним актом.   

     Акціонерне товариство  може  перетворитися   лише   на   інше   господарське товариство або виробничий кооператив.   

     2. Наглядова рада акціонерного товариства, що перетворюється,   виносить на затвердження загальних зборів акціонерного  товариства   питання   про   перетворення   товариства,  про  порядок  і  умови   здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки   (паї) підприємницького товариства-правонаступника.   

     3. Загальні  збори акціонерів товариства,  що перетворюється,   ухвалюють рішення про перетворення товариства, про порядок і умови   здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки   (паї) підприємницького товариства-правонаступника.   

     Учасники створюваного      при      перетворенні       нового   підприємницького   товариства   ухвалюють   на   своєму  спільному   засіданні рішення про  затвердження  установчих  документів  такої   юридичної   особи   і  обрання  (призначення)  органів  управління   відповідно до вимог законодавства.   

     4. Розподіл       часток       (паїв)        підприємницького   товариства-правонаступника     відбувається     із     збереженням   співвідношення  між  частками  акціонерів  у  статутному  капіталі   акціонерного товариства, що перетворюється.   

     Не підлягають  обміну  акції  товариства,  що перетворюється,   викуплені цим товариством,  які  на  дату  прийняття  рішення  про   припинення  товариства  шляхом  перетворення  не продані та/або не   погашені в порядку, визначеному цим Законом. Такі акції підлягають   анулюванню  в  порядку,  встановленому Державною комісією з цінних   паперів та фондового ринку.   

     Стаття 88. Ліквідація акціонерного товариства   

     1. Добровільна     ліквідація     акціонерного     товариства   здійснюється за рішенням загальних зборів,  у тому числі у зв'язку   із закінченням строку,  на який товариство створювалося, або після   досягнення   мети,   з   якою   воно   створювалося,   у  порядку,   передбаченому Цивільним  кодексом  України  (      ) та іншими   актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим   Законом.   Інші   підстави   та   порядок   ліквідації  товариства   визначаються законодавством.   

     2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне   товариство  не  має  зобов'язань  перед  кредиторами,  його  майно   розподіляється  між  акціонерами  відповідно  до  статті  89 цього   Закону.   

     3. Рішення про ліквідацію  акціонерного  товариства,  обрання   ліквідаційної  комісії,  затвердження порядку ліквідації,  а також   порядку розподілу  між  акціонерами  майна,  що  залишилося  після   задоволення    вимог    кредиторів,   вирішують   загальні   збори   акціонерного товариства, якщо інше не передбачено законом.   

     4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї  переходять   повноваження  наглядової  ради  та виконавчого органу акціонерного   товариства.   Ліквідаційний   баланс,   складений    ліквідаційною   комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.   

     5. Ліквідація  акціонерного товариства вважається завершеною,   а товариство таким,  що припинилося,  з дати внесення  до  Єдиного   державного  реєстру  запису  про  проведення  державної реєстрації   припинення товариства в результаті його ліквідації.   

     Стаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що                   ліквідується, між кредиторами та акціонерами   

     1. У  разі  ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги   її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:   

     у першу  чергу  задовольняються  вимоги  щодо   відшкодування   шкоди,   завданої  каліцтвом,  іншими  ушкодженнями  здоров'я  або   смертю,  та  вимоги  кредиторів,  забезпечені  заставою  чи  іншим   способом;   

     у другу  чергу  -  вимоги працівників,  пов'язані з трудовими   відносинами,  вимоги автора про плату за  використання  результату   його інтелектуальної, творчої діяльності;   

     у третю  чергу  - вимоги щодо податків,  зборів (обов'язкових   платежів);   

     у четверту чергу - виплати  нарахованих,  але  не  виплачених   дивідендів за привілейованими акціями;   

     у п'яту  чергу  -  виплати  за  привілейованими акціями,  які   підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;   

     у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих   акцій;   

     у сьому  чергу - виплати за простими акціями,  які підлягають   викупу відповідно до статті 68 цього Закону;   

     у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами -  власниками   простих  акцій  товариства  пропорційно  до  кількості належних їм   акцій;   

     у дев'яту чергу - всі інші вимоги.   

     2. Розподіл майна кожної  черги  здійснюється  після  повного   задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.   

     У разі  розміщення  товариством кількох класів привілейованих   акцій черговість розподілу  майна  між  акціонерами  -  власниками   кожного   класу   привілейованих   акцій   визначається   статутом   товариства.   

     У разі недостатності майна товариства,  що ліквідується,  для   розподілу  між  усіма  кредиторами (акціонерами) відповідної черги   майно розподіляється між ними пропорційно сумам  вимог  (кількості   належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.      

                           Розділ XVII   

                ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ   

     1. Цей  Закон набирає чинності через шість місяців з дня його   опублікування,  крім другого речення частини другої статті 20, яке   набирає чинності через два роки з дня опублікування цього Закону.   

     2. Через  два  роки  з  дня  набрання  чинності  цим  Законом   втрачають чинність статті 1-49 Закону  України  "Про  господарські   товариства" (      )  (Відомості  Верховної   Ради   України,   1991 р.,  N  49,  ст.  682)  у частині,  що стосується акціонерних   товариств.   

     3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:   

     1) У  Цивільному  кодексі  України  (      )   (Відомості   Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):   

     в абзаці  першому  частини  другої  статті 110 слова "а також   учасником юридичної особи" замінити словами  "учасником  юридичної   особи,  а  щодо акціонерних товариств - також Державною комісією з   цінних паперів та фондового ринку";   

     у статті 152:   

     частину першу викласти в такій редакції:   

     "1. Акціонерне   товариство   -   господарське    товариство,   статутний  капітал  якого  поділено  на визначену кількість часток   однакової  номінальної  вартості,  корпоративні  права  за   якими   посвідчуються акціями";   

     у частині п'ятій слова "проводить відкриту підписку на акції"   замінити словами "здійснює публічне розміщення акцій";   

     доповнити частиною шостою такого змісту:   

     "6. Акціонерні товариства за типом  поділяються  на  публічні   товариства  та приватні товариства.  Особливості правового статусу   публічних  та  приватних  акціонерних   товариств   встановлюються   законом";   

     частину першу  статті 153 доповнити словами "а також державою   в особі уповноваженого органу,  територіальною  громадою  в  особі   уповноваженого органу";   

     частину другу статті 155 викласти в такій редакції:   

    "2. У процесі створення  акціонерного  товариства  його  акції   підлягають розміщенню виключно серед засновників шляхом приватного   розміщення. Публічне розміщення акцій здійснюється після отримання   свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій";   

     у статті 159:   

     пункти 2 і 3 частини другої викласти в такій редакції:   

     "2) утворення та ліквідація наглядової ради та інших  органів   товариства, обрання та відкликання членів наглядової ради;   

     3) затвердження річного звіту товариства";   

     у частині четвертій:   

     пункт 2   доповнити   словами  "крім  випадків,  встановлених   законом";   

     після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:   

     "3) питань,  передбачених   законом,   що   регулює   питання   створення, діяльності та припинення акціонерних товариств".   

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;   

     статтю 245 доповнити частиною п'ятою такого змісту:   

     "5. Довіреність  на  право участі та голосування на загальних   зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем,   нотаріусом та іншими посадовими особами,  які вчиняють нотаріальні   дії, чи в іншому порядку, передбаченому законодавством";   

     2) у Господарському кодексі України  (      )  (Відомості   Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):   

     статтю 81 виключити;   

     у першому реченні частини четвертої статті 87 слова "двадцять   п'ять" замінити словом "п'ятнадцять";   

     у першому реченні абзацу четвертого частини першої статті  88   слова   "про   діяльність   товариства"   замінити   словами  "про   товариство";   

     3) пункт 23 частини  другої  статті  7  Закону  України  "Про   державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (    )   (Відомості Верховної  Ради  України,  1996  р.,  N  51,  ст.  292)   доповнити словами "та акціонерні товариства";   

     4) в  абзаці  першому  частини другої статті 9 Закону України   "Про Національну депозитарну систему та  особливості  електронного   обігу цінних паперів в Україні" (    ) (Відомості Верховної   Ради України,  1998 р., N 15, ст. 67) слова "виключно на загальних   зборах акціонерів" замінити словами "наглядовою радою акціонерного   товариства";   

     5) у Законі України "Про  цінні  папери  та  фондовий  ринок"   (    )  (Відомості  Верховної  Ради  України,  2006 р., N 31,   ст. 268):   

     статтю 6 після частини першої доповнити новою частиною такого   змісту:   

     "2. Акціонер   приватного   та   публічного   товариства  має   переважне право на придбання акцій додаткової емісії.   

     Переважним правом акціонера визнається:   

     право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі   приватного  розміщення товариством прості акції пропорційно частці   належних йому  простих  акцій  у  загальній  кількості  емітованих   простих акцій;   

     право акціонера  - власника привілейованих акцій придбавати у   процесі  приватного  розміщення  товариством  привілейовані  акції   цього  або  нового  класу,  якщо  акції  такого  класу  надають їх   власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи  виплат   у   разі   ліквідації   товариства,  пропорційно  частці  належних   акціонеру привілейованих акцій певного класу в загальній кількості   привілейованих акцій цього класу.   

     Порядок реалізації   переважного  права  на  придбання  акцій   додаткової  емісії  встановлюється  Державною  комісією  з  цінних   паперів та фондового ринку".   

     У зв'язку  з  цим  частини  другу - десяту вважати відповідно   частинами третьою - одинадцятою;   

     пункт 2 частини першої статті 28 виключити;   

     абзац перший частини  шостої  статті  40  доповнити  реченням   такого   змісту:   "Публічні   акціонерні   товариства   додатково   розкривають інформацію про свою діяльність на  основі  міжнародних   стандартів   бухгалтерського   обліку   в  порядку,  встановленому   Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";   

     6) частину десяту статті 11 Закону  України  "Про  управління   об'єктами державної  власності"  (      ) (Відомості Верховної   Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456) виключити.   

     4. До  приведення  у  відповідність  із  цим  Законом  закони   України,  інші  нормативно-правові  акти  діють  у частині,  що не   суперечить цьому Закону.   

     Державній комісії  з  цінних  паперів  та   фондового   ринку   протягом  шести місяців з дня опублікування цього Закону розробити   і  прийняти   відповідні   підзаконні   нормативно-правові   акти,   передбачені цим Законом.   

     5. Статути та інші внутрішні положення акціонерних товариств,   створених до набрання чинності цим Законом,  підлягають приведенню   у  відповідність  з  нормами  цього Закону не пізніше ніж протягом   двох років з дня набрання чинності цим Законом.   

     Акціонер акціонерного товариства, статут якого не приведено у   відповідність  з нормами цього Закону,  має право після закінчення   зазначеного у цьому пункті строку звернутися до суду з позовом про   приведення статуту товариства у відповідність із цим Законом.   

     6. У разі якщо після набрання чинності цим Законом загальними   зборами акціонерного товариства,  створеного до набрання  чинності   цим   Законом,  прийнято  рішення  про  зміну  розміру  статутного   капіталу товариства,  деномінацію акцій та емісію цінних  паперів,   таке   товариство   зобов'язане   привести   свою   діяльність   у   відповідність із цим Законом та внести відповідні зміни до статуту   та інших внутрішніх документів товариства.   

     Невнесення таких   змін   до   статуту  та  інших  внутрішніх   документів акціонерного  товариства  є  підставою  для  відмови  в   державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства.   

     7. Акціонерні     товариства    звільняються    від    сплати   реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту товариства   або  статуту  в  новій  редакції  у  зв'язку  з приведенням його у   відповідність із цим Законом.      

 Президент України                                        В.ЮЩЕНКО   

 м. Київ, 17 вересня 2008 року             N 514-VI

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020