ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Документи Про акціонерні товариства

     Кількість голосів акціонерів,  які зареєструвалися для участі   в  загальних  зборах,  визначається  на  підставі даних реєстрації   першого дня.   

     Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці,   що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.   

     Кількість перерв  у  ході проведення загальних зборів не може   перевищувати трьох.   

     9. На загальних зборах голосування проводиться з усіх  питань   порядку денного, винесених на голосування.   

     Стаття 43. Спосіб голосування   

     1. Голосування  на загальних зборах акціонерного товариства з   питань порядку денного може проводитися з використанням  бюлетенів   для голосування.   

     У товаристві,   що   здійснило   публічне  розміщення  акцій,   голосування з питань порядку денного загальних зборів  проводиться   тільки з використанням бюлетенів для голосування.   

     У товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій   товариства понад 100 осіб голосування  з  питань  порядку  денного   загальних  зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для   голосування.   

     При голосуванні  з  питань,  зазначених  у  статті  68  цього   Закону, використання бюлетенів є обов'язковим.   

     2. Бюлетень для голосування повинен містити:   

     1) повне найменування акціонерного товариства;   

     2) дату і час проведення загальних зборів;   

     3) перелік  питань,  винесених  на  голосування,  та  проекти   рішень з цих питань;   

     4) варіанти голосування  за  кожний  проект  рішення  (написи   "за", "проти", "утримався");   

     5) застереження  про  те,  що  бюлетень  має  бути підписаний   акціонером (представником акціонера) і в разі  відсутності  такого   підпису вважається недійсним;   

     6) зазначення   кількості   голосів,   що   належать  кожному   акціонеру.   

     У разі  проведення  голосування  з  питань   обрання   членів   виконавчого   органу,   наглядової  ради  або  ревізійної  комісії   (ревізора) товариства бюлетень  для  голосування  повинен  містити   прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).   

     3. Форма  і  текст  бюлетеня  для  голосування затверджуються   наглядовою радою не пізніше ніж за  10  днів  до  дати  проведення   загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів   на вимогу акціонерів  у  випадках,  передбачених  частиною  шостою   статті  47  цього  Закону,  -  акціонерами,  які  цього вимагають.   Акціонери мають право до проведення загальних зборів  ознайомитися   з  формою бюлетеня для голосування в порядку,  визначеному статтею   35 цього Закону.   

     4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо   він   відрізняється   від   офіційно   виготовленого   акціонерним   товариством  зразка  або  на  ньому  відсутній  підпис   акціонера   (представника).   

     У разі  якщо  бюлетень для голосування містить кілька питань,   винесених на голосування,  визнання  його  недійсним  щодо  одного   питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.   

     Бюлетені для   голосування,  визнані  недійсними  з  підстав,   передбачених цією статтею,  не  враховуються  під  час  підрахунку   голосів.   

     Стаття 44. Лічильна комісія   

     1. Роз'яснення  щодо порядку голосування,  підрахунку голосів   та  інших   питань,   пов'язаних   із   забезпеченням   проведення   голосування  на  загальних  зборах,  надає  лічильна комісія,  яка   обирається загальними зборами акціонерів.  Повноваження  лічильної   комісії   за   договором   можуть   передаватися  реєстратору  або   депозитарію товариства.  Умови договору затверджуються  загальними   зборами.   

     2. В   акціонерному   товаристві  з  кількістю  акціонерів  -   власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад  лічильної   комісії  не  може  бути меншим ніж три особи.  До складу лічильної   комісії не можуть включатися особи,  які входять або є кандидатами   до складу органів товариства.   

     Стаття 45. Протокол про підсумки голосування   

     1. За   підсумками   голосування   складається  протокол,  що   підписується  всіма   членами   лічильної   комісії   акціонерного   товариства, які брали участь у підрахунку голосів.   

     У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або   депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник   реєстратора або депозитарію.   

     2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:   

     1) дата проведення загальних зборів;   

     2) перелік   питань,   рішення  з  яких  прийняті  загальними   зборами;   

     3) рішення і кількість голосів "за",  "проти"  і  "утримався"   щодо  кожного  проекту  рішення з кожного питання порядку денного,   винесеного на голосування.   

     3. Рішення   загальних   зборів    акціонерного    товариства   вважається  прийнятим  з  моменту складення протоколу про підсумки   голосування.   

     Підсумки голосування оголошуються на  загальних  зборах,  під   час яких проводилося голосування.  Після закриття загальних зборів   підсумки  голосування  доводяться  до  відома акціонерів  протягом   10   робочих  днів  у  спосіб,  визначений  статутом  акціонерного   товариства.   

     4. Протокол про підсумки голосування додається  до  протоколу   загальних зборів акціонерного товариства.   

     Після складення  протоколу  про підсумки голосування бюлетені   для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою,  якій   передано   повноваження   лічильної  комісії)  та  зберігаються  у   товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох   років.   

     Стаття 46. Протокол загальних зборів   

     1. Протокол    загальних   зборів   акціонерного   товариства   складається протягом 10 днів з моменту закриття  загальних  зборів   та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.   

     2. До  протоколу  загальних  зборів  акціонерного  товариства   заносяться відомості про:   

     1) дату, час і місце проведення загальних зборів;   

     2) дату складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на   участь у загальних зборах;   

     3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів,   які мають право на участь у загальних зборах;   

     4) загальну  кількість   голосів   акціонерів   -   власників   голосуючих  акцій  товариства,  які  зареєструвалися  для участі у   загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх  питань   порядку  денного  -  зазначається  кількість  голосуючих  акцій  з   кожного питання);   

     5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не   з  усіх  питань  порядку  денного  - зазначається кворум загальних   зборів з кожного питання);   

     6) головуючого та секретаря загальних зборів;   

     7) склад лічильної комісії;   

     8) порядок денний загальних зборів;   

     9) основні тези виступів;   

     10) порядок  голосування  на  загальних   зборах   (відкрите,   бюлетенями тощо);   

     11) підсумки    голосування    із   зазначенням   результатів   голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів  та   рішення, прийняті загальними зборами.   

     Протокол загальних  зборів,  підписаний головою та секретарем   загальних зборів,  підшивається,  скріплюється печаткою товариства   та   підписом   голови   виконавчого  органу  товариства  (у  разі   колегіального виконавчого органу)  або  одноособового  виконавчого   органу.   

     Стаття 47. Позачергові загальні збори   

     1. Позачергові   загальні   збори   акціонерного   товариства   скликаються наглядовою радою:   

     1) з власної ініціативи;   

     2) на  вимогу  виконавчого  органу   -   в   разі   порушення   провадження  про  визнання  товариства  банкрутом або необхідності   вчинення значного правочину;   

     3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);   

     4) на вимогу акціонерів  (акціонера),  які  на  день  подання   вимоги  сукупно  є  власниками 10 і більше відсотків простих акцій   товариства;   

     5) в  інших  випадках,  встановлених  законом  або   статутом   товариства.   

     Вимога про  скликання позачергових загальних зборів подається   в   письмовій   формі   виконавчому   органу    на    адресу    за   місцезнаходженням  акціонерного  товариства  із зазначенням органу   або прізвищ  (найменувань)  акціонерів,  які  вимагають  скликання   позачергових  загальних  зборів,  підстав для скликання та порядку   денного.  У  разі  скликання  позачергових  загальних   зборів   з   ініціативи  акціонерів вимога повинна також містити інформацію про   кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною   всіма акціонерами, які її подають.   

     2. Наглядова  рада приймає рішення про скликання позачергових   загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в  такому   скликанні  протягом  10  днів  з  моменту  отримання вимоги про їх   скликання.   

     3. Рішення про відмову  у  скликанні  позачергових  загальних   зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:   

     якщо акціонери   на  дату  подання  вимоги  не  є  власниками   передбаченої абзацом першим частини першої цієї  статті  кількості   простих акцій товариства;   

     неповноти даних,  передбачених  абзацом другим частини першої   цієї статті.   

     Рішення наглядової ради про скликання позачергових  загальних   зборів  або  мотивоване  рішення про відмову у скликанні надається   відповідному органу  управління  товариства  або  акціонерам,  які   вимагають  їх скликання,  не пізніше ніж за три дні з моменту його   прийняття.   

     Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку  денного   загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових   загальних зборів,  крім включення до порядку денного нових  питань   або проектів рішень.   

     4. Позачергові  загальні  збори акціонерного товариства мають   бути проведені протягом 30 днів  з  дати  подання  вимоги  про  їх   скликання.   

     5. Якщо  цього  вимагають  інтереси  акціонерного товариства,   наглядова  рада  має  право   прийняти   рішення   про   скликання   позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів   про проведення позачергових загальних  зборів  та  порядок  денний   відповідно  до  цього  Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх   проведення з позбавленням акціонерів права вносити  пропозиції  до   порядку денного.   

     У такому  разі  за відсутності кворуму позачергових загальних   зборів повторні загальні збори не проводяться.   

     Наглядова рада не може прийняти рішення,  зазначене в  абзаці   першому  цієї частини,  якщо порядок денний позачергових загальних   зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.   

     6. У разі якщо протягом строку, встановленого частиною другою   цієї  статті,  наглядова  рада  не  прийняла рішення про скликання   позачергових загальних зборів акціонерного товариства,  такі збори   можуть  бути  скликані акціонерами,  які цього вимагають.  Рішення   наглядової ради про відмову  у  скликанні  позачергових  загальних   зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.   

     7. Товариство  або особа,  які ведуть облік прав власності на   акції товариства,  зобов'язані протягом п'яти робочих днів  надати   інформацію  про  перелік власників акцій товариства,  а також іншу   інформацію,  необхідну  для  організації  проведення  позачергових   загальних  зборів  акціонерного товариства,  за запитом наглядової   ради товариства.   

     У разі скликання загальних  зборів  акціонерами  повідомлення   про  це  та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства   особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.   

     Стаття 48. Загальні збори акціонерів у формі заочного                   голосування   

     1. У випадках,  передбачених статутом акціонерного товариства   з кількістю акціонерів не більше 25 осіб,  допускається  прийняття   рішення  методом  опитування.  У  такому  разі  проект рішення або   питання  для  голосування  надсилається  акціонерам  -   власникам   голосуючих  акцій,  які  повинні в письмовій формі сповістити щодо   нього свою думку.  Протягом 10 днів з дати одержання  повідомлення   від   останнього   акціонера   -     власника голосуючих акцій всі   акціонери - власники голосуючих акцій  повинні  бути  в  письмовій   формі   проінформовані    головою  зборів  про  прийняте  рішення.   Рішення вважається прийнятим у  разі,  якщо за нього проголосували   всі акціонери - власники голосуючих акцій.   

     Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів                   товариством, що складається з однієї особи   

     1. У разі якщо акціонерне  товариство  складається  з  однієї   особи, до  такого  товариства  не  застосовуються положення статей   33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення  загальних   зборів акціонерного товариства.   

     2. Повноваження   загальних  зборів  товариства,  передбачені   статтею  33  цього  Закону,  а   також   внутрішніми   документами   товариства, здійснюються акціонером одноосібно.   

     Рішення акціонера   з  питань,  що  належать  до  компетенції   загальних зборів,  оформляється ним письмово (у формі  наказу)  та   засвідчується печаткою товариства або нотаріально.   

     3. Обрання  персонального складу наглядової ради,  ревізійної   комісії  (в  разі  їх  створення)  здійснюється  без  застосування   кумулятивного голосування.   

     Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів   

     1. У   разі,   якщо  рішення  загальних  зборів  або  порядок   прийняття такого рішення  порушують  вимоги  цього  Закону,  інших   актів  законодавства,  статуту  чи  положення  про  загальні збори   акціонерного товариства,  акціонер,  права та охоронювані  законом   інтереси якого порушені таким рішенням,  може оскаржити це рішення   до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.   

     Суд має право з урахуванням усіх обставин справи  залишити  в   силі  оскаржуване  рішення,  якщо  допущені порушення не порушують   законні права акціонера, який оскаржує рішення.   

     2. Акціонер  може  оскаржити  рішення  загальних   зборів   з   передбачених   частиною  першою  статті  68  цього  Закону  питань   виключно після отримання  письмової  відмови  в  реалізації  права   вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому   голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на  свою  вимогу   протягом  30  днів  від дати її направлення на адресу товариства в   порядку, передбаченому цим Законом.      

                           Розділ VIII   

              НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   

     Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства   

     1. Наглядова  рада  акціонерного  товариства  є  органом,  що   здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції,   визначеної  статутом  та  цим  Законом,   контролює   та   регулює   діяльність виконавчого органу.   

     2. В   акціонерних   товариствах  з  кількістю  акціонерів  -   власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради   є  обов'язковим.  У  товаристві з кількістю акціонерів - власників   простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її   повноваження здійснюються загальними зборами.   

     У такому разі передбачені цим Законом повноваження наглядової   ради з підготовки  та  проведення  загальних  зборів  здійснюються   виконавчим органом, якщо інше не встановлено статутом акціонерного   товариства.   

     3. Порядок роботи,  виплати  винагороди  та  відповідальність   членів   наглядової   ради   визначається  цим  Законом,  статутом   товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства,   а також договором,  що укладається з членом наглядової ради. Такий   договір від  імені  товариства  підписується  головою  виконавчого   органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах,   затверджених рішенням загальних  зборів.  Такий  цивільно-правовий   договір може бути або оплатним, або безоплатним.   

     4. Член  наглядової  ради,  який  є представником акціонера -   юридичної особи або держави,  не може передавати свої повноваження   іншій особі.   

     Члени наглядової  ради мають право на оплату своєї діяльності   за рахунок товариства.  Визначення  умов  оплати  покладається  на   загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.   

     Стаття 52. Компетенція наглядової ради   

     1. До  компетенції наглядової ради належить вирішення питань,   передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення   наглядової ради загальними зборами.   

     2. До виключної компетенції наглядової ради належить:   

     1) затвердження  в  межах  своєї компетенції положень,  якими   регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;   

     2) підготовка порядку  денного  загальних  зборів,  прийняття   рішення  про  дату  їх  проведення  та про включення пропозицій до   порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних   зборів;   

     3) прийняття  рішення про проведення чергових та позачергових   загальних  зборів  на  вимогу  акціонерів   або   за   пропозицією   виконавчого органу;   

     4) прийняття  рішення  про  анулювання акцій чи продаж раніше   викуплених товариством акцій;   

     5) прийняття рішення про розміщення товариством інших  цінних   паперів, крім акцій;   

     6) прийняття  рішення про викуп розміщених товариством інших,   крім акцій, цінних паперів;   

     7) затвердження   ринкової   вартості   майна   у   випадках,   передбачених цим Законом;   

     8) обрання   та   відкликання  повноважень  голови  і  членів   виконавчого органу;   

     9) затвердження умов цивільно-правових,  трудових  договорів,   які  укладатимуться  з  членами  виконавчого органу,  встановлення   розміру їх винагороди;   

     10) прийняття рішення про  відсторонення  голови  виконавчого   органу  від  виконання  його  повноважень  та  обрання особи,  яка   тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;   

     11) обрання та припинення повноважень голови і  членів  інших   органів товариства;   

     12) обрання  реєстраційної  комісії,  за  винятком  випадків,   встановлених цим Законом;   

     13) обрання аудитора товариства та визначення умов  договору,   що укладатиметься з ним,  встановлення розміру оплати його послуг.   У разі,  якщо наглядова рада  відсутня,  це  питання  належить  до   компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;   

 

     14) визначення дати складення переліку осіб,  які мають право   на отримання дивідендів,  порядку та строків виплати дивідендів  у   межах  граничного  строку,  визначеного  частиною другою статті 30   цього Закону;   

     15) визначення дати складення переліку акціонерів,  які мають   бути  повідомлені  про  проведення  загальних зборів відповідно до   частини першої статті 35 цього Закону та мають право на  участь  у   загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;   

     16) вирішення     питань     про    участь    товариства    у   промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про  заснування   інших юридичних осіб;   

     17) вирішення питань,  передбачених частиною четвертою статті   84 цього Закону,  в разі злиття,  приєднання,  поділу,  виділу або   перетворення товариства;   

     18) прийняття  рішення  про  вчинення  значних  правочинів  у   випадках, передбачених частиною першою статті 70 цього Закону;   

     19) визначення      ймовірності      визнання      товариства   неплатоспроможним  внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або   їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу   акцій;   

     20) прийняття  рішення про обрання оцінювача майна товариства   та  затвердження  умов  договору,   що   укладатиметься   з   ним,   встановлення розміру оплати його послуг;   

     21) прийняття   рішення   про  обрання  (заміну)  реєстратора   власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних   паперів  та  затвердження умов договору,  що укладатиметься з ним,   встановлення розміру оплати його послуг;   

     22) надсилання в  порядку,  передбаченому  статтею  65  цього   Закону,  пропозицій  акціонерам про придбання особою (особами,  що   діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і  65   цього Закону;   

     23) вирішення   інших   питань,   що  належать  до  виключної   компетенції  наглядової  ради  згідно  із  законом  або   статутом   акціонерного товариства.   

     3. Питання,  що  належать до виключної компетенції наглядової   ради  акціонерного  товариства,  не  можуть  вирішуватися   іншими   органами товариства,  крім загальних зборів, за винятком випадків,   встановлених цим Законом.   

     4. Посадові    особи    органів    акціонерного    товариства   забезпечують  членам наглядової ради доступ до інформації в межах,   передбачених цим Законом та статутом товариства.   

     Стаття 53. Обрання членів наглядової ради   

     1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з   числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.   

     Акціонер може   мати  необмежену  кількість  представників  у   наглядовій  раді.  Порядок  діяльності  представника  акціонера  у   наглядовій  раді  визначається  самим  акціонером.  Загальні збори   товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді   від кількості акцій, якими володіє акціонер.   

     2. Повноваження  члена  наглядової ради дійсні з моменту його   затвердження рішенням загальних зборів товариства.   

     3. Обрання  членів  наглядової  ради  публічного   товариства   здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.   

     Обрання членів    наглядової   ради   приватного   товариства   здійснюється  за  принципом  пропорційності  представництва  у  її   складі  представників  акціонерів відповідно до кількості належних   акціонерам голосуючих акцій або шляхом кумулятивного  голосування.   Конкретний   спосіб  обрання  членів  наглядової  ради  приватного   товариства визначається його статутом.   

     4. Одна й та сама особа може обиратися до  складу  наглядової   ради неодноразово.   

     5. Член   наглядової  ради  не  може  бути  одночасно  членом   виконавчого органу та/або членом  ревізійної  комісії  (ревізором)   цього товариства.   

     6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними   зборами.   

     До складу  наглядової  ради   в   товариствах   з   кількістю   акціонерів  - власників простих акцій від 100 до 1000 осіб повинні   входити не менше ніж п'ять осіб, з кількістю понад 1000 - не менше   ніж  сім осіб,  а в товариствах з кількістю акціонерів - власників   простих акцій понад 10 000 осіб - не менше ніж дев'ять осіб.   

     7. Якщо кількість  членів  наглядової  ради  становить  менше   половини її кількісного складу,  товариство протягом трьох місяців   має скликати позачергові загальні збори для обрання  решти  членів   наглядової  ради,  а  в разі обрання членів наглядової ради шляхом   кумулятивного голосування - для обрання всього  складу  наглядової   ради.   

     8. Член   наглядової   ради  здійснює  свої  повноваження  на   підставі договору з товариством.   

     Від імені товариства договір підписує особа,  уповноважена на   те загальними зборами.   

     У договорі  з  членом  наглядової  ради  товариства може бути   передбачена  виплата  йому   винагороди   та   можливість   сплати   товариством  за  нього  внесків  на  загальнообов'язкове  державне   пенсійне страхування.   

     Дія договору з членом наглядової  ради  припиняється  у  разі   припинення його повноважень.   

     Виконання повноважень   члена   наглядової   ради  державними   службовцями здійснюється  у  випадках  та  в  порядку,  визначених   законом.  Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які   перебувають  на  службі  в   органах   місцевого   самоврядування,   здійснюється відповідно до законодавства.   

     Стаття 54. Голова наглядової ради   

     1. Голова  наглядової ради акціонерного товариства обирається   членами наглядової ради з їх числа простою більшістю  голосів  від   кількісного  складу  наглядової  ради,  якщо  інше  не передбачено   статутом товариства або положенням про наглядову раду.   

     Наглядова рада має право в будь-який  час  переобрати  голову   наглядової ради.   

     2. Голова  наглядової  ради  організовує  її роботу,  скликає   засідання наглядової ради та головує на  них,  відкриває  загальні   збори,  організовує обрання секретаря загальних зборів,  якщо інше   не передбачено статутом  акціонерного  товариства,  здійснює  інші   повноваження,  передбачені  статутом  та  положенням про наглядову   раду.   

     3. У разі  неможливості  виконання  головою  наглядової  ради   своїх  повноважень  його  повноваження  здійснює  один  із  членів   наглядової ради за її рішенням,  якщо інше не передбачено статутом   або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.   

     Стаття 55. Засідання наглядової ради   

     1. Засідання   наглядової  ради  скликаються  за  ініціативою   голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.   

     Засідання наглядової  ради  також   скликаються   на   вимогу   ревізійної комісії,  виконавчого органу чи його члена, інших осіб,   визначених статутом акціонерного товариства,  які беруть участь  у   засіданні наглядової ради.   

     На вимогу  наглядової  ради  в  її  засіданні  або в розгляді   окремих питань  порядку  денного  засідання  беруть  участь  члени   виконавчого   органу  та  інші  визначені  нею  особи  в  порядку,   встановленому положенням про наглядову раду.   

     Засідання наглядової ради проводяться в міру  необхідності  з   періодичністю,  визначеною  статутом,  але не рідше одного разу на   квартал.   

     Статут  або  положення   про   наглядову   раду  акціонерного   товариства може передбачати  порядок  прийняття  наглядовою  радою   рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).   

     У засіданні  наглядової  ради  на  її  запрошення  з   правом   дорадчого  голосу  можуть брати участь представники профспілкового   або  іншого  уповноваженого  трудовим  колективом   органу,   який   підписав колективний договір від імені трудового колективу.   

     2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере   участь не менше ніж половина її складу.  Статутом  або  положенням   про   наглядову   раду   товариства  може  встановлюватися  більша   кількість  членів  наглядової  ради,  необхідна  для  визнання  її   засідань правомочними.   

     3. На  вимогу  наглядової  ради  в її засіданні беруть участь   члени виконавчого органу.   

     4. Рішення  наглядової  ради  приймається  простою  більшістю   голосів  членів наглядової ради,  які беруть участь у засіданні та   мають право  голосу,  якщо  для  прийняття  рішення  статутом  або   положенням   про   наглядову   раду   акціонерного  товариства  не   встановлюється більша кількість голосів.   

     5. На засіданні наглядової ради кожний член  наглядової  ради   має один голос.   

     Статутом або  положенням  про  наглядову раду товариства може   передбачатися право вирішального голосу голови наглядової  ради  у   разі  рівного  розподілу  голосів  членів  наглядової ради під час   прийняття рішень.   

     6. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше   ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.   

     У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:   

     місце, дата і час проведення засідання;   

     особи, які брали участь у засіданні;   

     порядок денний засідання;   

     питання, винесені на голосування,  та підсумки голосування із   зазначенням прізвищ членів наглядової ради,  які голосували  "за",   "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;   

     зміст прийнятих рішень.   

     Протокол засідання  наглядової  ради  підписує  головуючий на   засіданні.   

     7. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання  за   її рішенням може фіксуватися технічними засобами.   

     Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар   

     1. Наглядова  рада  акціонерного  товариства  може утворювати   постійні чи тимчасові комітети з числа її членів  для  вивчення  і   підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.   

     В акціонерному  товаристві  можуть  утворюватися  комітети  з   питань аудиту  та  з  питань  інформаційної  політики  товариства.   Очолюють  комітети  члени  наглядової  ради товариства,  обрані за   пропозицією  акціонера,  який  не   контролює   діяльність   цього   товариства.   

     З метою  забезпечення  діяльності  комітету  з  питань аудиту   наглядова  рада  може  прийняти  рішення  щодо   запровадження   в   товаристві   посади   внутрішнього   аудитора   (створення  служби   внутрішнього  аудиту).  Внутрішній  аудитор  (служба  внутрішнього   аудиту)  призначається  наглядовою  радою  і  є підпорядкованим та   підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з   питань аудиту.   

     Порядок утворення   і   діяльності  комітетів  встановлюється   статутом або положенням про наглядову раду товариства.   

     2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань,  які   передаються  йому  для вивчення і підготовки,  приймаються простою   більшістю  голосів  членів  наглядової  ради,  якщо  статутом  або   положенням  про  наглядову  раду  не встановлено більшої кількості   голосів, необхідної для прийняття такого рішення.   

     3. Висновки  комітетів  розглядаються  наглядовою   радою   в   порядку,  передбаченому цим Законом для прийняття наглядовою радою   рішень.   

     4. Наглядова рада за пропозицією  голови  наглядової  ради  у   встановленому  порядку  має право обрати корпоративного секретаря.   Корпоративний секретар  є  особою,  яка  відповідає  за  взаємодію   акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.   

     Робота корпоративного  секретаря  оплачується  із  загального   бюджету наглядової ради.   

     Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів                   наглядової ради   

     1. Загальні  збори  акціонерного  товариства  можуть прийняти   рішення про дострокове припинення  повноважень  членів  наглядової   ради  та  одночасне обрання нових членів.  Статутом або положенням   про наглядову раду товариства має бути передбачено  випадки,  коли   припиняються  повноваження  членів  наглядової  ради та обираються   нові члени.   

     Без рішення загальних зборів  повноваження  члена  наглядової   ради з одночасним припиненням договору припиняються:   

     1) за  його  бажанням за умови письмового повідомлення про це   товариства за два тижні;   

     2) в разі неможливості виконання обов'язків члена  наглядової   ради за станом здоров'я;   

     3) в  разі  набрання  законної сили вироком чи рішенням суду,   яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання   обов'язків члена наглядової ради;   

     4) в   разі  смерті,  визнання  його  недієздатним,  обмежено   дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.   

     Статутом товариства   можуть   бути   передбачені   додаткові   підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.   

     2. У  разі  якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося   шляхом кумулятивного голосування,  рішення  загальних  зборів  про   дострокове  припинення повноважень може прийматися тільки стосовно   всіх членів наглядової ради.      

                            Розділ IX   

             ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   

     Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного                   товариства   

     1. Виконавчий    орган   акціонерного   товариства   здійснює   управління поточною діяльністю товариства.   

     До компетенції виконавчого  органу  належить  вирішення  всіх   питань,  пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства,   крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів   та наглядової ради.   

     2. Виконавчий   орган   акціонерного   товариства  підзвітний   загальним зборам  і  наглядовій  раді,  організовує  виконання  їх   рішень.  Виконавчий  орган діє від імені акціонерного товариства у   межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.   

     3. Виконавчий  орган  акціонерного   товариства   може   бути   колегіальним  (правління,  дирекція)  або  одноосібним  (директор,   генеральний директор).   

     4. Членом виконавчого  органу  акціонерного  товариства  може   бути  будь-яка  фізична  особа,  яка має повну дієздатність і не є   членом наглядової ради чи ревізійної комісії.   

     5. Права та обов'язки членів виконавчого органу  акціонерного   товариства визначаються цим Законом,  іншими актами законодавства,   статутом  товариства   або   положенням   про   виконавчий   орган   товариства,  а  також трудовим договором,  що укладається з кожним   членом виконавчого органу.  Від імені товариства трудовий  договір   підписує  голова  наглядової  ради  чи  особа,  уповноважена на те   наглядовою радою.   

     6. Виконавчий орган  на  вимогу  органів  та  посадових  осіб   товариства   зобов'язаний   надати   можливість   ознайомитися   з   інформацією  про  діяльність  товариства  в  межах,   встановлених   законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.   

     Особи, які   при   цьому  отримали  доступ  до  інформації  з   обмеженим доступом,  несуть відповідальність  за  її  неправомірне   використання.   

     Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного                   товариства   

     1. Кількісний склад виконавчого органу,  порядок  призначення   його членів визначаються статутом товариства. Порядок скликання та   проведення    засідань    колегіального     виконавчого     органу   встановлюється   статутом  або  положенням  про  виконавчий  орган   акціонерного товариства.   

     2. Кожний член колегіального  виконавчого  органу  має  право   вимагати  проведення засідання колегіального виконавчого органу та   вносити питання до порядку денного засідання.   

     3. Члени наглядової ради,  а також представник профспілкового   або   іншого   уповноваженого  трудовим  колективом  органу,  який   підписав колективний договір від імені трудового колективу,  мають   право  бути  присутніми  на  засіданнях  колегіального виконавчого   органу.  Статутом  може  бути  надано  право  іншим  особам   бути   присутніми на засіданні колегіального виконавчого органу.   

     4. На  засіданні  колегіального  виконавчого  органу ведеться   протокол.  Протокол  засідання  колегіального  виконавчого  органу   підписується  головуючим  та  надається для ознайомлення на вимогу   члена колегіального виконавчого органу,  члена наглядової ради або   представника  профспілкового  або  іншого  уповноваженого трудовим   колективом органу,  який підписав колективний  договір  від  імені   трудового колективу органу.  Статутом акціонерного товариства може   бути надано  право  іншим  особам  отримувати  протокол  засідання   колегіального виконавчого органу для ознайомлення.   

     5. Голова   колегіального   виконавчого   органу   обирається   наглядовою радою товариства,  якщо інше  не  передбачено  статутом   товариства,  в порядку,  передбаченому статутом або положенням про   виконавчий орган акціонерного товариства.   

     Голова колегіального виконавчого  органу  організовує  роботу   колегіального  виконавчого органу,  скликає засідання,  забезпечує   ведення протоколів засідань.   

     Голова колегіального  виконавчого  органу   має   право   без   довіреності  діяти  від  імені  товариства  відповідно  до  рішень   колегіального  виконавчого  органу,  в  тому  числі   представляти   інтереси  товариства,  вчиняти  правочини  від  імені  товариства,   видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання   всіма    працівниками   товариства.   Інший   член   колегіального   виконавчого органу в порядку,  визначеному законодавством України,   також може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено   статутом товариства.   

     6. У  разі  неможливості  виконання   головою   колегіального   виконавчого органу своїх повноважень за рішенням цього органу його   повноваження здійснює один  із  членів  колегіального  виконавчого   органу,  якщо  інше  не  передбачено  статутом  або положенням про   виконавчий орган акціонерного товариства.  Інші особи можуть діяти   від  імені  товариства  у  порядку  представництва,  передбаченому   Цивільним кодексом України (    ).   

     Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган   

     1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження   одноосібного   виконавчого  органу,  встановлюється  статутом  або   положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.   

     2. Особа,  яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого   органу,  вправі  без  довіреності  діяти  від  імені  акціонерного   товариства,  в тому  числі  представляти  його  інтереси,  вчиняти   правочини   від   імені  товариства,  видавати  накази  та  давати   розпорядження,  обов'язкові  для  виконання   всіма   працівниками   товариства.   

     3. У   разі   неможливості  виконання  особою,  яка  здійснює   повноваження одноосібного виконавчого органу,  своїх  повноважень,   ці повноваження здійснюються призначеною нею особою,  якщо інше не   передбачено статутом або положенням про виконавчий орган.   

     Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів                   виконавчого органу   

     1. Повноваження   голови   колегіального  виконавчого  органу   (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)   припиняються   за   рішенням   наглядової   ради,   якщо  статутом   акціонерного товариства це питання  не  віднесено  до  компетенції   загальних зборів.   

     Повноваження члена   виконавчого   органу   припиняються   за   рішенням наглядової ради,  якщо статутом товариства це питання  не   віднесено до компетенції загальних зборів.   

     Підстави припинення  повноважень  голови та члена виконавчого   органу встановлюються законодавством, статутом та договором з ним.   

     2. У разі,  якщо відповідно до статуту товариства обрання  та   припинення  повноважень  голови  колегіального  виконавчого органу   (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу)   віднесено  до  компетенції  загальних  зборів,  наглядова рада має   право відсторонити від виконання повноважень голову  колегіального   виконавчого органу (особу,  яка здійснює повноваження одноосібного   виконавчого органу),  дії або бездіяльність якого порушують  права   акціонерів  чи самого товариства,  до вирішення загальними зборами   питання про припинення його повноважень.   

     До вирішення  загальними  зборами  питання   про   припинення   повноважень  голови  колегіального виконавчого органу (особи,  яка   здійснює повноваження одноосібного виконавчого  органу)  наглядова   рада  зобов'язана  призначити  особу,  яка тимчасово здійснюватиме   повноваження голови колегіального виконавчого органу  (особи,  яка   здійснює   повноваження   одноосібного   виконавчого  органу),  та   скликати позачергові загальні збори.   

     3. У разі відсторонення голови виконавчого органу  чи  особи,   яка виконує його повноваження, наглядова рада зобов'язана протягом   10 днів з моменту ухвалення  відповідного  рішення  оголосити  про   скликання загальних зборів товариства,  у порядку денному яких має   бути питання про переобрання голови виконавчого органу товариства.      

                             Розділ X   

          ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   

     Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного                   товариства   

     1. Посадовими  особами  органів  акціонерного  товариства  не   можуть бути народні депутати  України,  члени  Кабінету  Міністрів   України,  керівники  центральних  та  місцевих  органів виконавчої   влади,  органів  місцевого   самоврядування,   військовослужбовці,   посадові   особи   органів   прокуратури,  суду,  служби  безпеки,   внутрішніх справ,  державні службовці,  крім випадків,  коли  вони   виконують  функції  з управління корпоративними правами держави та   представляють  інтереси  держави  або  територіальної  громади   в   наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

     Особи, яким  суд заборонив займатися певним видом діяльності,   не можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить   цей  вид  діяльності.  Особи,  які  мають  непогашену судимість за   злочини проти власності,  службові  чи  господарські  злочини,  не   можуть бути посадовими особами органів товариства.   

     2. Посадові  особи  органів  акціонерного товариства не мають   права   розголошувати   комерційну   таємницю   та   конфіденційну   інформацію про діяльність товариства,  крім випадків, передбачених   законом.   

     3. Посадові особи органів  товариства  на  вимогу  ревізійної   комісії  (ревізора)  або аудитора зобов'язані надати документи про   фінансово-господарську діяльність товариства.   

     4. Посадовим   особам   органів    акціонерного    товариства   виплачується  винагорода  тільки  на  умовах,  які  встановлюються   цивільно-правовими договорами або трудовим договором,  укладеним з   ними.   

    

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020