ТОВ ''СПРЕД''
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спред"
Рішення ключових питань на ринку цінних паперів України
+38 (056) 370-19-04
ТОВ ''СПРЕД''
Защита Ваших интересов на фондовом рынке Украины
Україна, 49000, м. Дніпро,
вул. Гусенка, буд. 17, офіс 138
spreddnepr@gmail.com
Быстрота совершения сделок, качественное сопровождение, удобство сочетания депозитарное учреждение-торговец, компетентные сотрудники, экономные тарифы
ТОВ ''СПРЕД''
 пошук по каталогу
 
Депонент Інформація для Депонента

Інформація для Депонента

згідно з частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання»

 

п/п

 Перелік інформації *Фінансові послуги, що надаються Депозитарною установою ТОВ «СПРЕД» на фондовому ринку
 1Фінансові послуги, що пропонуються клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринкових послуг.

 

Депозитарна установа ПАТ «СПРЕД» (надалі – Депозитарна установа) на підставі укладеного з клієнтом договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) надає фінансові послуги, а саме: депозитарні послуги Депозитарної установи.

Клієнт набуває у Депозитарній установі статусу Депонента після укладання із депозитарною установою договору та відкриття на його ім’я рахунку в цінних паперах. Перелік фінансових послуг та їх вартість, що надаються за Договором, вказуються у Додатку 1, який є невід’ємною частиною Договору. Тарифи є чинними на день підписання з клієнтом Договору. Порядок зміни та/або доповнення тарифів регламентується Договором.

 2Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.

 

Додаткові фінансові послуги, передбачені законодавством, надаються Депозитарною установою Депоненту за окремою угодою, якою визначається  порядок, умови та вартість їх надання. За окремою угодою Депозитарна установа також має право надавати Депоненту інформаційні та консультаційні послуги щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, необхідну Депоненту для реалізації своїх прав та обов’язків.

 

 3Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.

 

Відповідно до пункту 196.1.1 статті 196 Податкового кодексу України  від 02.12.2010р. №2755-VI, операції з депозитарної діяльності на ринку цінних паперів не є об’єктом оподаткування податку на додану вартість. Депозитарна установа не сплачує податки і збори в результаті отримання нею послуг з депозитарної діяльності.
Згідно п.5 Статті 30 Розділу VI Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за цінними паперами, переказ грошових коштів у зв’язку із погашенням цінних паперів може здійснюватись через Депозитарну установу. В цьому випадку податок за рахунок фізичної особи сплачує емітент, який є податковим агентом.
А також згідно підпункту в) пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України, особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема на вимогу платника податку подавати відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та  суму утриманого податку.

 

 4Правові  наслідки та  порядок  здійснення  розрахунків  з  фізичною особою  внаслідок  дострокового  припинення  надання  фінансової послуги.

 

Договір про  обслуговування рахунку в цінних паперах може бути достроково розірваний. Кожною із Сторін в односторонньому  порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні  за її місцезнаходженням  та/або за останньою відомою  адресою для листування (для юридичної особи)/місцем проживання та /або за останньою відомою адресою для листування (для фізичної особи) не менше ніж за 10 (десять) днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням та/або за останньою відомою адресою для листування  (для юридичної особи)/місцем проживання та /або за останньою відомою адресою для листування (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах. Договір може бути розірвано, якщо протягом року Депонентом не було проведено жодної операції по його рахунку у цінних паперах, Депозитарна установа має  право  закрити  цей  рахунок у цінних паперах без надання Депонентом відповідного розпорядження. Договір може бути розірваний за умови відсутності цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.
Депозитарна установа та Депонент зобов’язані у разі розірвання цього Договору (у тому  числі у зв’язку з припиненням Депозитарною  установою  провадження професійної  діяльності  на  фондовому  ринку  –  депозитарної  діяльності)  діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

 5Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань,  що  виникають  у  процесі  надання фінансової послуги.

 

Механізм захисту прав споживачів визначається Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII. Депозитарна установа не виконує жодних дій та не надає жодної інформації щодо цінних паперів, що належить Депоненту, або інформації  щодо  самого  Депонента  без  відповідних  письмових  розпоряджень депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

Спори, що виникатимуть у процесі виконання умов Договору, вирішуються шляхом переговорів.
У разі недосягнення згоди між сторонами шляхом переговорів, ці спори вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 6Реквізити  органу,  який  здійснює  державне  регулювання  ринків фінансових  послуг,  реквізити  органів  з  питань  захисту  прав споживачів.

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30
Телефон «гарячої лінії»: (044) 280-28-26
E-mail: info@nssmc.gov.ua

Web-сайт: www.nssmc.gov.ua
        
Державна інспекція україни з питань захисту прав споживачів
Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, б. 174
Телефон «гарячої лінії»: (044) 528-92-05
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua
    
Web-сайт: www.dsiu.gov.ua

 7Розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншим фінансовим установами.
Якщо Депозитарною  установою  за  Договором  надаються  фінансові  послуги, виконання яких здійснюється за участю інших фінансових установ (депозитаріїв, реєстроутримувачів тощо), оплату таких послуг здійснюється Депонентом згідно з
тарифами та в порядку, передбаченому Договором.

 

* Інформація відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

spreddnepr@gmail.com
Copyright © ТОВ "СПРЕД", 2008-2020